2021. gada izmaiņas nodokļos un alternatīvu salīdzinājums


2021. gadā izmaiņas nodokļu jomā skars darba ņēmējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus, saimnieciskās darbības veicējus, patentmaksas maksātājus un autoratlīdzības saņēmējus.

Likuma grozījumi nelabvēlīgi ietekmēs galvenokārt tos, kuri veic uzņēmējdarbību dažādos alternatīvos uzņēmējdarbības veidos, kas savulaik tika veidoti no likumdevēja puses lai īpaši atbalstītu un veicinātu Latvijas mazo uzņēmējdarbību.

Atsevišķas uzņēmējdarbības formas no 2021. gada vairs nav pieejamas (ar atsevišķiem izņēmumiem), savukārt citos uzņēmējdarbības veidos gaidāmas būtiskas izmaiņas, jauni ierobežojumi un palielinātas nodokļa likmes, kas daudziem alternatīvā režīmā strādājošiem uzņēmējiem radījis neskaidrību par to, kā veikt uzņēmējdarbību turpmāk.

Vispārzināmās iespējas uzņēmējdarbības turpināšanai ir reģistrēt savu uzņēmumu (visbiežāk sabiedrību ar ierobežotu atbildību), pāriet uz vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas režīmu ar progresīvo nodokļu likmi vai reģistrēties kā pašnodarbinātai personai mikrouzņēmumu nodokļu režīmā.

Abillio piedāvā alternatīvu risinājumu , kas noteiktos gadījumos būs gan izdevīgāks, gan ērtāks.

Kādas ir Abillio priekšrocības salīdzinājumā ar pašnodarbinātā statusu, mikrouzņēmumu, patentmaksu, autoratlīdzību vai SIA?

(!) No 2021. gada patentmaksas nodokļa režīms tiek atcelts, saglabājot samazinātās patentmaksas.

(!) SIA MUN statusā var darboties līdz 31.12.2021 (tikai tie, kas reģistrēti kā MUN maksātāji līdz 31.12.2020).

Gaidāmās izmaiņas 2021. gadā

Izmaiņas patentmaksas maksātājiem

No 2021. gada 1. janvāra patentmaksa kā nodokļu nomaksas režīms vairs nebūs spēkā, tomēr tiek saglabāts samazinātās patentmaksas režīms, ko var izmantot pensionāri un cilvēki ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. Ja pilnā patentmaksa samaksāta līdz šī gada 18. decembrim, patentmaksas režīms būs spēkā 2021. gada periodā, par kuru ir veikta apmaksa, taču ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Turpināt saimniecisko darbību iespējams kā VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam, vai arī reģistrējoties Abill.io un saņemot samaksu par saviem pakalpojumiem ērti un izdevīgi - nomaksājot tikai UIN 20% apmērā un platformas komisiju.

Izmaiņas autoratlīdzības saņēmējiem

Autoratlīdzības saņēmējiem no 2021.gada 1.jūlija būs jauna iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksāšanas kārtība ar pārejas periodu līdz 2021.gada 31.decembrim. Šī jaunā maksāšanas kārtība neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.

Ja fiziskā persona nebūs reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tai no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim tiks piemērots IIN pārejas perioda īpašais režīms – no gada ienākuma līdz 25 000 eiro ienākuma izmaksātājs ietur nodokli 25% apmērā, no ienākuma, kas pārsniedz 25 000 eiro, – 40% apmērā. Šajā gadījumā autoratlīdzības izmaksātāja ieturētais nodoklis sadalās: 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) un 20% IIN.

Ja fiziskā persona reģistrēs saimniecisko darbību, tā varēs izvēlēties maksāt IIN vispārējā režīmā vai reģistrēties kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja:

 • ja persona būs reģistrējusi saimniecisko darbību kā IIN maksātāja vispārējā režīmā, tā IIN maksās vispārējā kārtībā, piemērojot progresīvās IIN likmes: gada ienākumiem līdz 20 004 eiro – 20%, gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 62 800 eiro – 23%, ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 eiro, – 31%. Šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs būs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem. Ja autora faktiskie izdevumi būs lielāki, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā saimnieciskās darbības izdevumos varēs iekļaut faktiskos izdevumus, ja tie pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem (šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs piemērot nosacīto izdevumu normu);
 • ja persona būs reģistrējusies kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, par autoratlīdzības ienākumu persona maksās mikrouzņēmumu nodokli, apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā piemērojot 25% likmi, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40% likmi. Autoratlīdzības saņēmējs nebūs tiesīgs no samaksas atskaitīt nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā.

Turpināt saimniecisko darbību iespējams kā VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam, vai arī reģistrējoties Abill.io un saņemot samaksu par saviem pakalpojumiem ērti un izdevīgi - nomaksājot tikai UIN 20% apmērā un platformas komisiju.

Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem

Izmaiņas attiecas uz obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtību un skar visus iedzīvotājus, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēji jeb pašnodarbinātie. Jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir atšķirīgs spēkā stāšanās laiks. No 2021.gada 1.janvāra līdz 30. jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtība nemainās, proti, pašnodarbinātās personas veic obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 500 eiro reizinot ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem) un iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 eiro un faktisko ienākumu starpības). Bet jau ar 2021.gada 1.jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10 % apmērā (līdzšinējo 5 % vietā).

Jauna individuālā biznesa uzsācējiem, kuri vēl nav droši, vai vēlas uzņemties birokrātisko un juridisko slogu, Abill.io platforma ir lieliska alternatīva - ātrāka, ērtāka un izdevīgāka nodokļu ziņā.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) izmaiņas

Ar 2021.gada 1.janvāri:
 • MUN maksātāja statusu no jauna vairs nevar iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kā arī reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. Ja taksācijas gada laikā mikrouzņēmums (MU) kļūs vai tam būs jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudēs MUN maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu;
 • MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā tiek noteikta 25%, apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40%;
 • iegūstot MUN maksātāja statusu ar taksācijas perioda 2. ceturksni vai vēlāk, apgrozījums, kuram piemēro 25% likmi, tiek proporcionāli samazināts. (Piemēram, tajā gadā, kad MU iegūst MUN maksātāja statusu ar 3. ceturksni, MUN likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25%, apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro, – 40%);
 • no Mikrouzņēmumu nodokļa likuma tiek izslēgts MU darbinieka algas ierobežojums – 720 eiro mēnesī;
 • MUN tiks attiecināts tikai uz vienu personu – MU īpašnieku. Ja jau reģistrētajam MUN maksātājam – SIA – 2021. gadā MU īpašnieku maiņas rezultātā palielinās MU īpašnieku skaits, MU zaudēs MUN maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts MUN maksātāja – SIA – MU īpašnieku skaits;
 • MUN ietvers tikai VSAOI par MU īpašnieku un MU īpašnieka IIN par MU saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu. Tādējādi no 2021. gada MUN tiks attiecināts tikai uz MU īpašnieku. MU darbinieka, kas pieņemts darbā, sākot no 2021. gada 1. janvāra, ienākumus no MU apliek ar IIN (algas nodokli) saskaņā ar likumu “ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 • lai mazinātu administratīvo slogu tiem MU, kas saimniecisko darbību neveic pilnu taksācijas periodu (kalendāra gadu), bet tikai pāris mēnešus taksācijas periodā, Mikrouzņēmumu noodokļa likums paredz, ka turpmāk MU iesniegs VID MUN ceturkšņa deklarāciju tikai par to pārskata ceturksni, kurā MU ir bijis apgrozījums.
Ar 2021.gada 1.jūliju:
 • jau reģistrēta MUN maksātāja darbinieka, kurš pieņemts darbā līdz 2020.gada 31.decembrim, ienākumi tiks aplikti ar IIN (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
Ar 2022.gada 1.janvāri:
 • jau reģistrētais MUN maksātājs – SIA –, kā arī jau reģistrētais MUN maksātājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs, zaudēs MUN maksātāja statusu. MUN maksātājam 2021. gadā ir tiesības mainīt MUN maksātāja statusu un kļūt par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju vai IIN maksātāju ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedzot pieteikumu VID;
 • ja MUN maksātājs – SIA – 2021. gada laikā pats nepārreģistrēsies par UIN maksātāju, tas automātiski zaudēs MUN maksātāja statusu ar 2022. gada 1. janvāri un kļūs par UIN maksātāju.

Jauna individuālā biznesa uzsācējiem, kuri vēl nav droši, vai vēlas uzņemties birokrātisko un juridisko slogu, Abill.io platforma ir lieliska alternatīva - ātrāka, ērtāka un izdevīgāka nodokļu ziņā.

Kā strādā un kam paredzēti Abillio pakalpojumi?

Abillio pakalpojumi paredzēti tiem, kuri vēlas sākt savu biznesu vai pāriet no alternatīvā maksāšanas režīma bez jebkādas administratīvās aizķeršanās - virtuāli radīt savu "uzņēmumu" un apkalpot savus pirmos klientus ar Abillio digitālo rīku palīdzību. Šobrīd ar Abillio iespējams sniegt pakalpojumus juridiskām personām, kā arī fiziskām personām, kas veic aktīvu saimniecisko darbību.

Abillio nevar izmantot, un esam kategoriski pret mūsu pakalpojuma izmantošanu darba algas saņemšanai. Abillio ir ideāli piemērots freelanceriem un gadījuma rakstura darbu veicējiem.

Lai izmantotu Abill.io platformu rēķinu izrakstīšanai, Tev jākļūst par Abillio Kooperatīva Sabiedrības biedru. Tas notiek automātiski brīdī, kad Tu verificē savu bankas kontu (sadaļā Profils) un ieskaiti 1 EUR biedra naudu (vienlaikus pierādot, ka tas ir Tavs, nevis kāda cita bankas konts).

Kādi nodokļi un komisijas maksas tiks ieturētas?

Rēķini tiek izrakstīti automātiski nosakot maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summu, vadoties no lietotāja sniegtajiem datiem. Atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumdošanai saņemtā pievienotās vērtības nodokļa summa tiek pārskaitīta valstij.

No saņemtās summas tiek ieturēts uzņēmumu ienākuma nodoklis 20% apmērā, jo ienākums pielīdzināms dividendēm. Nodokli Abillio ieturēs un Tavā vietā pārskaitīs uz valsts kasi, norādot Tevi kā ienākumu saņēmēju. Gadījumā, ja Tu gatavo gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju, šis ienākums uzrādīsies Tavā ienākuma nodokļa deklarācijā automātiski un nekādi citi nodokļu maksājumi Tev no saņemtā ienākuma nebūs jāveic.

Par sniegtajiem pakalpojumiem Abillio ieturēs komisiju 3% apmērā no izmaksājamās summas un pārskaitījuma komisijas maksu, kuras apmērs būs atkarīgs no bankas, kurā ir Tavs personīgais konts.

Vai saņemot naudu no Abillio, būs papildus jāmaksā IIN un VSAOI?

Gūtais ienākums ir pielīdzināms dividendēm, nevis ienākumam no individuālās saimnieciskās darbības, tāpēc nekādi papildus nodokļi IIN, VSAOI veidā nebūs jāmaksā. Abillio uzskata un iestājas par to, ka Valsts sociālā apdrošināšana ir būtiska esošās valsts nodokļu sistēmas daļa, un gadījumā, ja Tev nav citu ienākumu, par kuriem tiek maksātas VSAOI, mēs aicinām brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai vai izmantot jebkādu citu ilgtspējīgu uzkrājumu veidošanu Tavām vecumdienām.

Vai būs jāatskaitās VID par nodokļu nomaksu?

Par nodokļu deklarēšanu un nodokļu nomaksu parūpēsimies mēs un par to nekāda papildus maksa netiks prasīta.

Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk