(ostatnia wersja poprawiona 21.02.2023)

OGÓLNE WARUNKI 

Niniejsze Warunki Użytkowania ("Warunki") regulują korzystanie z Witryny www.abill.io, narzędzi w niej wykorzystywanych i oferowanych oraz innych środków komunikacji elektronicznej związanych z Witryną ("Witryna").


Warunki Witryny są wiążące dla każdej osoby, użytkownika Witryny, który korzysta z Witryny (dalej - Użytkownik), niezależnie od tego, czy zarejestrował się do korzystania z Witryny. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

Witryna należy do spółki SIA "Abillio" zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Republiki Łotewskiej (numer rejestracyjny 40203284112), zwanej dalej - Właścicielem.

Warunki stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem Witryny a Właścicielem Witryny.

Właściciel Witryny ma prawo do zmiany Warunków Witryny w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany w Warunkach Witryny wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Witrynie.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub podlegałoby wymogom rejestracyjnym Właściciela Witryny odpowiednio w takiej jurysdykcji lub kraju. Właściciel Witryny współpracuje z innymi osobami prawnymi, które oferują Użytkownikom członkostwo w Spółce (dalej - Spółka) w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. . Uczestnictwo i przyjęcie Użytkownika w charakterze członka jest określone w dokumentach założycielskich Spółki. Celem Spółki jest zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z rozwiązania cyfrowego (Serwisu), w którym możliwe jest przygotowywanie i wysyłanie faktur osobom trzecim (dalej - Klienci) za usługi świadczone Klientom w ramach Spółki (dalej - Usługi), obliczanie i otrzymywanie udziału w zyskach. Usługa, w celu ułatwienia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkowników w ramach Spółki, a także w celu zapewnienia doradztwa i wsparcia dla Użytkowników. Użytkownik może zapoznać się z dokumentami regulaminowymi Spółki w swoim Profilu po tym, jak zostanie członkiem Spółki.

Głównym celem korzystania z serwisu są rozwiązania cyfrowe dla działalności Spółki.

  AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Obowiązkiem każdego Użytkownika jest uważne zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu.
  Użytkownik może korzystać z Serwisu, rejestrować się w nim i korzystać z możliwości korzystania z Serwisu tylko wtedy, gdy zapoznał się z Regulaminem Serwisu i w pełni się z nim zgadza.

  Użytkownik jest zobowiązany do okresowego przeglądania Warunków w celu otrzymywania informacji o aktualizacjach. Kontynuując korzystanie z Witryny po dacie publikacji zmienionych Warunków, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się ze zmianami i zaakceptował zmienione Warunki.

  Użytkownik może potwierdzić swoją akceptację Warunków korzystania z Witryny poprzez faktyczne korzystanie z Witryny, w którym to przypadku uznaje się, że Użytkownik zapoznał się z Warunkami korzystania z Witryny i wyraża na nie zgodę.

  Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Witryny, jeśli nie zgadza się z Warunkami korzystania z Witryny, a także jeśli oświadczenia Użytkownika nie są zgodne z określonymi.

  Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane przy użyciu kodów dostępu do rejestracji Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transakcje i inne zobowiązania dokonane za pośrednictwem Witryny.

  Korzystanie z Usług będzie również wymagało odrębnej zgody na warunki współpracy, które nie są częścią niniejszych Warunków, ale są wiążące dla Użytkowników.

  Usługi są świadczone zgodnie z warunkami Umowy o świadczenie usług, które nie stanowią części niniejszych Warunków, ale są wiążące dla Użytkowników.

  OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA:

  Korzystając z Serwisu przez cały okres jego użytkowania, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że:
  - zapoznał się z Warunkami i ich aktualizacjami;
  - wszelkie informacje podane przez Użytkownika na Stronie są prawdziwe, dokładne i aktualne oraz zostaną podane całkowicie dobrowolnie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zaktualizować podane wcześniej informacje, jeśli ulegną one zmianie;
  - Użytkownik posiada zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać Warunków;
  - Użytkownik nie ma mniej niż 18 lat;
  - Użytkownik nie jest niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkuje;
  - Użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny za pomocą zautomatyzowanych środków, takich jak boty, skrypty lub w inny sposób;
  - Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w celach nielegalnych lub nieuprawnionych;
  - Użytkownik nie jest osobą znaczącą politycznie, nie jest członkiem rodziny osoby znaczącej politycznie, ani nie jest osobą blisko związaną z osobą znaczącą politycznie;
  - Użytkownik nie ma aktywnego postępowania upadłościowego;
  - Użytkownik nie jest zaangażowany w nielegalną działalność, która jest sprzeczna z prawem i przepisami oraz normami etycznymi i moralnymi przyjętymi w społeczeństwie;
  - Użytkownik nie jest pozbawiony prawa do wykonywania wszystkich rodzajów działalności handlowej na mocy prawa lub decyzji administracji państwowej lub instytucji sądowych;
  - Użytkownik nie ma statusu podejrzanego w żadnej sprawie karnej;
  - Korzystanie z Witryny nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

  Jeśli Użytkownik poda nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne informacje, Właściciel Witryny ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić korzystania z jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).
  Odwiedzanie strony internetowej, wysyłanie wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online to komunikacja elektroniczna. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane Użytkownikowi przez Właściciela Witryny są dokonywane elektronicznie, pocztą elektroniczną lub w Witrynie i są uważane za dostarczone na piśmie. .
  W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, Właściciel Serwisu ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić mu korzystania z obecnego lub przyszłego Serwisu (lub jego części).

  Odwiedzanie strony internetowej, wysyłanie wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online to komunikacja elektroniczna. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty dostarczane Użytkownikowi przez Właściciela Witryny są dokonywane elektronicznie, pocztą elektroniczną lub w Witrynie i są uważane za dostarczone w formie pisemnej.

   ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

   Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny wyłącznie zgodnie z Regulaminem i przeznaczeniem Witryny. Witryna nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi innymi niż zatwierdzone przez Właściciela Witryny.

   Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkownika wobec Spółki.

   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które umieszcza w Serwisie i/lub wysyła do Klientów korzystających z Serwisu, a także ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje (w tym prawne), które powstaną w wyniku umieszczenia lub wysłania takich informacji.

   Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł Użytkownika i informacji o kodach dostępu utworzonych w Serwisie i zobowiązuje się nie przekazywać tych informacji osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego danych rejestracyjnych i informacji dostępowych. Jeśli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta, należy niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela Witryny, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

   Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań, które utrudnią lub zakłócą korzystanie z Witryny.

   Użytkownikowi lub jakiejkolwiek osobie nieupoważnionej zabrania się:
   - systematycznego pobierania danych lub innych treści z Witryny w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia lub kompilowania zbiorów, zestawień, baz danych lub katalogów bez pisemnej zgody Właściciela Witryny;
   - kopiowania lub wykorzystywania zawartości Witryny lub jakichkolwiek materiałów w niej zawartych w celach innych niż opisane w Regulaminie lub dokumentach regulacyjnych Partnerstwa;
   - sprzedaży, dystrybucji, publikacji lub przekazywania w inny sposób zawartości Witryny lub jakichkolwiek materiałów jakimkolwiek osobom trzecim;
   - tworzenia jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie zawartości Serwisu lub jakichkolwiek materiałów;
   - ponownego wykorzystywania zawartości Serwisu lub jakichkolwiek materiałów poza Serwisem, licencjonowania zawartości Serwisu lub wykorzystywania jej do celów komercyjnych;
   - zezwalania osobom trzecim na wykonywanie którejkolwiek z powyższych czynności;
   - nieuprawnionego korzystania z Serwisu, w tym gromadzenia danych innych użytkowników, w tym adresów e-mail, drogą elektroniczną lub inną, tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub w drodze oszustwa;
   - wykorzystywania agentów, osób upoważnionych lub pośredników do wykonywania czynności w Witrynie;
   - obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób ingerowania w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści w Witrynie, lub - nakładania ograniczeń na korzystanie z Witryny i / lub treści w niej zawartych;
   - dokonywania nieautoryzowanego pobierania lub łączenia Witryny;
   - oszukiwać, wyłudzać lub wprowadzać w błąd Właściciela Witryny, Klientów i innych użytkowników;
   - nadużywać Usług Wsparcia Witryny lub przesyłać fałszywych zgłoszeń nadużyć lub nadużyć;
   - angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z Witryny, takie jak korzystanie ze skryptów lub jakichkolwiek robotów lub podobnych narzędzi do eksploracji danych;
   - zakłócać lub powodować nieuzasadnione obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną;
   - wykorzystywać danych dostępowych innego użytkownika do łączenia się z Witryną;
   - sprzedawać lub w inny sposób przekazywać swojego profilu osobom trzecim;
   - wykorzystywać jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu wyrządzenia krzywdy lub znęcania się nad inną osobą;
   - korzystać z Witryny w ramach jakiejkolwiek próby konkurowania z Właścicielem Witryny lub w inny sposób wykorzystywać Witrynę i / lub jej zawartość do jakiejkolwiek działalności generującej dochód innej niż wyraźnie przewidziana w Witrynie;
   - odszyfrowywać, dekodować jakiegokolwiek kodu oprogramowania, który zawiera lub w jakikolwiek sposób stanowi część Witryny;
   - podejmować prób obejścia jakichkolwiek zabezpieczeń Witryny mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części;
   - nękać, denerwować, zastraszać lub grozić jakimkolwiek pracownikom lub agentom Właściciela Witryny zaangażowanym w dostarczanie jakiejkolwiek części Witryny Użytkownikom;
   - usuwać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek treści w Witrynie;
   - kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod;
   - przesyłać lub przekazywać (lub próbować przesyłać lub przekazywać) wirusów, trojanów lub innych narzędzi, które zakłócają dalsze korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek stronę lub zmieniają korzystanie, funkcjonalność lub konserwację Witryny;
   - przesyłać lub przekazywać (lub próbować przesyłać lub przekazywać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi formatów wymiany grafiki ("GIF"), pikseli 1 × 1, błędów internetowych, plików cookie lub innych podobnych narzędzi;
   - korzystania z jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, które uzyskują dostęp do Witryny, w tym do uruchamiania jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania;
   - podejmowania działań przeciwko Witrynie, Spółce, Właścicielowi Witryny, a także Klientowi, które negatywnie wpływają na reputację Witryny, Spółki, Właściciela Witryny lub Klienta lub powodują znaczną szkodę dla interesów Witryny, Spółki, Właściciela Witryny lub Klienta;
   - korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.


   Użytkownik jest świadomy, że naruszenie powyższych warunków jest czynem karalnym.

   Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Serwisu w następujących przypadkach:
   - gdy Użytkownik narusza Regulamin;
   - oświadczenia Użytkownika są nieprawdziwe;
   - skarg na Użytkownika otrzymanych od Klientów;
   - stwierdzenia wykorzystania nieistniejących lub innych danych osobowych;
   - stwierdzenia nadużyć w Serwisie.
   - wykryto zagrożenia dla bezpieczeństwa Serwisu;
   - Użytkownik narusza dokumenty regulujące działalność Spółki;
   - Użytkownicy mają trwający proces wypłacalności;
   - jeśli istnieje podejrzenie, że Użytkownik wykonuje nielegalne działania, które są sprzeczne z prawem i aktami regulacyjnymi oraz normami etycznymi i moralnymi przyjętymi w społeczeństwie;
   - jeśli istnieje podejrzenie, że Użytkownik podejmuje działania przeciwko Serwisowi, Spółce lub Właścicielowi Serwisu, negatywnie wpływa na reputację Serwisu, Spółki lub Właściciela Serwisu lub wyrządza znaczną szkodę Serwisowi, Spółce lub interesom Właściciela Serwisu;
   - jeśli Użytkownik został pozbawiony prawa do wykonywania wszelkiego rodzaju działalności handlowej na mocy prawa lub decyzji;
   - jeśli Użytkownik ma status podejrzanego w sprawie karnej.

   Właściciel Serwisu może odmówić dostępu do Konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik nie będzie domagał się odszkodowania z tego tytułu i nie będzie wnosił żadnych roszczeń ani pretensji do Właściciela Serwisu.

   Użytkownik zgadza się, że zawartość Serwisu może ulec zmianie bez powiadomienia. Użytkownik nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń ani pretensji. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego śledzenia zawartości Serwisu, zamieszczonych w nim opisów oraz ich zmian.

   Użytkownik wyraża zgodę na to, że Właściciel Serwisu może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, czasowo lub na stałe zawiesić działanie Serwisu, jak również bez uprzedniego powiadomienia czasowo lub na stałe zawiesić utrzymanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części (obejmuje to również zamknięcie Serwisu). Użytkownik nie będzie wnosił w związku z tym żadnych roszczeń ani pretensji. Witryny

   Właściciel Witryny nie gwarantuje, że Witryna będzie dostępna bez przerw, błędów lub opóźnień.

   Witryna może zawierać informacje, w tym Warunki, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

   Użytkownik jest uprawniony do dostępu do Witryny wyłącznie za pośrednictwem rozwiązania dostarczonego przez Właściciela Witryny.

    REJESTRACJA I IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

    Aby zarejestrować się w Witrynie, użytkownik musi podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.

    W ramach funkcjonalności Witryny użytkownik może połączyć swoje konto z kontami online użytkownika u zewnętrznych dostawców usług. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo ujawnić Właścicielowi Witryny dane logowania do konta strony trzeciej i / lub udzielić Właścicielowi Witryny dostępu do konta strony trzeciej Użytkownika bez naruszania jakichkolwiek warunków regulujących korzystanie z tego konta strony trzeciej i bez zobowiązywania Właściciela Witryny do zapłaty bez opłat lub poddania Właściciela Witryny jakimkolwiek ograniczeniom użytkowania nałożonym przez dostawcę konta strony trzeciej. Udzielając Właścicielowi Witryny dostępu do kont osób trzecich, Użytkownik rozumie, że Właściciel Witryny może uzyskać dostęp do ich treści, aby były one dostępne dla Witryny i Właściciela Witryny w celu działania Witryny.

    W celu rozpoczęcia pełnego korzystania z Witryny, Użytkownik musi się zarejestrować, podając dodatkowe informacje o Użytkowniku podane w Witrynie.

    Zgodnie z wymogami prawa, przed rozpoczęciem świadczenia Usług i wysłaniem faktury do Klienta, konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika, czyli "Poznaj swojego klienta", której celem jest dbałość o bezpieczne środowisko, zapobieganie ewentualnym zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

    Wszystkie informacje wymagane przez Użytkownika podczas rejestracji zostaną zawarte we wniosku o członkostwo w Spółce.

    Użytkownik potwierdza, że poda prawdziwe dane i tylko o sobie oraz potwierdza, że nie poda danych innej osoby podczas rejestracji i identyfikacji.

    Użytkownik jest poinformowany, że świadome podanie nieprawdziwych danych jest przestępstwem karalnym, za które przewidziana jest określona odpowiedzialność.

    Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Właściciela Serwisu o możliwości zaprzestania korzystania z Usług w Serwisie i usunięcia profilu.

     POLITYKA PRYWATNOŚCI

     Zgadzając się na niniejsze Warunki, Użytkownik wyraża również zgodę na politykę prywatności Serwisu. Polityka Prywatności jest dokumentem powiązanym z Regulaminem, który jest wiążący dla Użytkownika.

     >

     Właściciel Serwisu żąda od Użytkownika podania informacji wymaganych przez przepisy prawa i niezbędnych:
     - rejestracji Użytkownika w Serwisie;
     - prowadzenia Konta Użytkownika;
     - zapewnienia dostępu do Serwisu;
     - zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem;
     - identyfikacji Użytkownika i podanych przez niego informacji;
     - zapewnienia pełnego korzystania z Serwisu;
     - zapewnienia przesyłania informacji do Klienta i realizacji rozliczeń;
     - na potrzeby księgowości i funkcjonowania Spółki;
     - w innych przypadkach, które są niezbędne zgodnie z przepisami prawa.

     Właściciel Serwisu przechowuje dane o Użytkowniku, Serwisie, Klientach tak długo, jak jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.


      PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      Treść Witryny, w tym treść Regulaminu, znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, znaki usługowe, patenty, prawa autorskie lub tajemnice handlowe, w tym nazwa Abillio, podlegają zarejestrowanym i niezarejestrowanym prawom własności intelektualnej Właściciela Witryny i innych podmiotów.

      >.

      Właściciel Serwisu zastrzegł kod Serwisu oraz jego zawartość jako tajemnicę przedsiębiorstwa i uznaje je za informacje poufne.

      Użytkownik powinien zakładać, że wszystkie informacje widziane lub czytane przez Użytkownika w niniejszym Serwisie są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, Dokumentach Regulujących Współpracę lub tekście zamieszczonym w Serwisie.

      Żadne treści zawarte na Stronie nie powinny być interpretowane, w sposób dorozumiany, z wyłączeniem lub w inny sposób, jako udzielenie licencji lub praw do korzystania ze znaków pojawiających się na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Strony lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, która jest właścicielem własności intelektualnej.

      Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje przesłane przez Użytkownika nie są poufne i staną się własnością Właściciela Strony. Właściciel Witryny ma wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, a Właściciel Witryny ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych przesłanych informacji w jakimkolwiek zgodnym z prawem, komercyjnym lub innym celu bez zgody zainteresowanego Użytkownika. Użytkownik zrzeka się wszelkich moralnych i materialnych praw do takich przesłanych informacji. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie przesłane informacje są oryginalne lub że ma prawo do ich przesłania. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń przeciwko Właścicielowi Serwisu z tytułu jakiegokolwiek możliwego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia prawa do informacji dostarczonych przez Użytkownika.

       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

       Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej gwarancji ani odpowiedzialności wobec Użytkownika i osób trzecich w związku z:
       - korzystaniem z Witryny, w tym przydatnością do określonego celu;
       - dokładnością lub kompletnością treści Witryny, w tym wszelkimi błędami lub nieścisłościami w treści i materiałach;
       - obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi, niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny i z niej korzysta;
       -jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do serwera i/lub wszelkich przechowywanych na nim danych osobowych i/lub finansowych;
       - wszelkich awarii, przerw i możliwych błędów Witryny wynikających z takich zdarzeń;
       - wszelkich luk w zabezpieczeniach, wirusów, koni trojańskich lub podobnego złośliwego oprogramowania, które mogą być przesyłane do lub z Witryny przez jakąkolwiek osobę trzecią;
       - wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek treści publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych w Witrynie;
       - wszelkie produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem Witryny;
       - za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub bezpośrednie straty, w tym utracone zyski, utracone przychody, utratę danych lub inne straty, wynikające z korzystania z Witryny, nawet jeśli Właściciel Witryny jest świadomy możliwości wystąpienia takich strat;
       - Z ostrożności użytkownik musi samodzielnie podejmować decyzje dotyczące korzystania z Witryny.

       Zobowiązania, obowiązki i odpowiedzialność wynikające z zasad Partnerstwa i świadczonych Usług są rozstrzygane w ramach Partnerstwa bez udziału Właściciela Serwisu.

       Użytkownik zgadza się bronić interesów Właściciela Serwisu i jego podmiotów stowarzyszonych i zobowiązuje się nie dochodzić od Właściciela Serwisu zaangażowania lub odszkodowania za jakiekolwiek straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia lub roszczenia wynikające z lub w związku z:
       - korzystaniem z Serwisu;
       - naruszeniem zasad;
       - wszelkimi naruszeniami oświadczeń Użytkownika;
       - naruszeniami praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej.

       Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad korzystania z Serwisu.

       Niezależnie od powyższego, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo, a Użytkownik zgadza się, że na koszt Użytkownika Właściciel Serwisu przejmie wyłączną ochronę i kontrolę nad każdą sprawą, która może mieć wpływ na Właściciela Serwisu. Właściciel Witryny dołoży uzasadnionych starań, aby poinformować Użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub działaniach.
       Użytkownik zrzeka się wszelkich praw lub roszczeń wynikających z przepisów prawa w dowolnej jurysdykcji, które wymagają komunikacji z Użytkownikiem w jakiejkolwiek formie innej niż elektroniczne środki komunikacji.

        WARUNKI KOŃCOWE

        Regulamin wiąże Użytkownika tak długo, jak długo korzysta on z Serwisu.

        Niniejszy Regulamin jest regulowany i interpretowany zgodnie z ustawodawstwem łotewskim.

        W celu rozwiązania kwestii spornej Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem Strony wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

        Spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd Republiki Łotewskiej.

        Jeśli jeden lub więcej warunków Regulaminu zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, pozostałe warunki będą interpretowane tak ściśle, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem zgodnym z ich pierwotnym celem i nie wpłynie to na ich ważność.

        Właściciel Witryny może w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie swoje prawa i obowiązki na inne osoby.

        W wyniku korzystania z niniejszych Warunków między Użytkownikiem a Właścicielem Witryny nie powstaje żaden stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani pośrednictwa. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki nie będą interpretowane na niekorzyść Właściciela Serwisu w oparciu o fakt, że zostały one opracowane przez Właściciela Serwisu.

        Użytkownik zrzeka się wszelkich wymogów w związku z faktem, że Warunki zostały sporządzone i są dostępne w formie elektronicznej.

       Pliki cookie są używane w celu zapewnienia lepszej obsługi. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej