Platformas lietošanas noteikumi


(pēdējā pārskatītā versija 21.02.2023)

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka tīmekļa vietnes www.abill.io , tajā izmantoto un piedāvātos rīku, kā arī citu ar tīmekļa vietni saistītu elektronisku saziņas līdzekļu lietošanas kārtību (turpmāk tekstā – Vietne).

Vietnes Noteikumi ir saistoši katrai personai, Vietnes lietotājam, kas izmanto Vietni (turpmāk tekstā – Lietotājs), neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav reģistrējies Vietnē. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, tam nekavējoties ir jāpārtrauc lietot Vietni.

Vietne pieder Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētai sabiedrībai SIA “Abillio” (reģistrācijas numurs 40203284112), turpmāk tekstā – Īpašnieks.

Noteikumi veido saistošu vienošanos starp Vietnes Lietotāju un Vietnes Īpašnieku.

Vietnes Īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Vietnes Noteikumus. Jebkuras Vietnes Noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē.

Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai lietošanai jebkurai personai vai vienībai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar likumu vai noteikumiem vai kas Vietnes Īpašnieku pakļautu jebkādām reģistrācijas prasībām šādā jurisdikcijā vai valstī, attiecīgi tās personas, kuras izvēlas piekļūt Vietnei pārkāpjot noteikumus, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par attiecīgo normatīvo aktu ievērošanu.

Vietnes Īpašnieks nodrošina iespēju citām juridiskām personām piedāvāt Lietotājiem veikt kopēju ekonomisko darbību iesaisoties kopējā sabiedrībā (turpmāk - Sabeidrība) ar šīm juridiskajām personām kļūstot par Sabiedrības biedru. Lietotāja piedalīšanās un uzņemšana biedra statusā ir atrunāta Sabiedrības izveidošanas dokumentā un sadarbības noteikumos. Sabiedrības mērķis ir sniegt Lietotājiem iespēju, izmantot digitālus risinājumu (Vietni), kurā iespējams sagatavot un nosūtīt rēķinus, trešajām personām (turpmāk tekstā - Klientiem) par Sabiedrības darbības ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem Klientiem (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), aprēķināt un saņemt peļņas daļu no sniegtā Pakalpojuma, atvieglot iespēju veikt ekonomisko darbību Sabiedrības ietvaros, kā arī sniegt padomus un atbalstu Lietotājiem. Ar Sabiedrības reglamentējošiem dokumentiem Lietotājs var iepazīties savā Profilā pēc tam, kas Lietotājs kļūst par Sabiedrības biedru.

Vietnes izmantošanas galvenais mērķis ir digitāli risinājumi Sabiedrības darbības veikšanai.

PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM

Katra Lietotāja pienākums ir rūpīgi izlasīt Noteikumu aktuālo redakciju pēc to publicēšanas Vietnē.

Lietotājs var lietot Vietni, reģistrēties tajā un izmantot iespēju izmantot Vietni, tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Vietnes Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

Lietotājam ir pienākums periodiski pārskatīt Noteikumus, lai saņemtu informāciju par atjauninājumiem. Lietotājs, turpinot lietot Vietni pēc precizēto Noteikumu publicēšanas datuma, apliecina ka ir tos izskatījis izmaiņas un ir pieņēmis precizētos Noteikumus.

Apstiprināt savu piekrišanu Vietnes lietošanas Noteikumiem Lietotājs var vai nu veicot Vietnes faktisku izmantošanu un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies ar Vietnes lietošanas Noteikumiem un tiem piekrīt.

Lietotājs nav tiesīgs izmantot Vietni, ja Lietotājs nepiekrīt Vietnes lietošanas Noteikumiem, kā arī tad ja Lietotāja apliecinājumi neatbilst norādītajiem.

Piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Lietotāja reģistrācijas piekļuves kodus. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visiem veiktajiem darījumiem un citām saistībām, kas veiktas, izmantojot Vietni.

Pakalpojumu izmantošanai būs nepieciešama arī atsevišķa piekrišana sadarbības noteikumiem, kas nav šo Noteikumu sastāvdaļa, bet ir saistoši Lietotājiem.

Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Pakalpojumu līguma nosacījumiem, kas nav šo Noteikumu sastāvdaļa, bet ir saistoši Lietotājiem.

LIETOTĀJA APLIECINĀJUMI:

 1. Izmantojot Vietni visā tās izmantošanas laikā Lietotājs apliecina un garantē, ka:
 2. ir iepazinies ar Noteikumiem un to atjauninājumiem;
 3. jebkura informācija, kuru Lietotājs sniedz Vietnē ir patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi. Lietotajam apņemas nekavējoties aktualizēt iepriekš sniegto informāciju, ja tā mainīsies;
 4. Lietotājs ir tiesiski rīcībspējīgs un piekrīt ievērot Noteikumus;
 5. Lietotājs nav jaunāks par 18 gadiem;
 6. Lietotājs nav nepilngadīga persona jurisdikcijā, kurā dzīvo;
 7. Lietotājs nepiekļūs Vietnei, izmantojot automatizētus līdzekļus, kā piemēram robotprogrammatūru, skriptus vai kā citādi;
 8. Lietotājs neizmantos Vietni nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem;
 9. Lietotājs nav politiski nozīmīga persona, nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, kā arī nav ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
 10. Lietotājam nav aktīva maksātnespējas procesa;
 11. Lietotājs nav iesaistīts nelegālās darbībās, kas ir pretrunā likumiem un normatīvajiem aktiem un sabiedrībā pieņemtām ētikas un morāles normām;
 12. Lietotājam nav ar likumu vai valsts pārvaldes vai tiesas iestāžu lēmumu atņemtas tiesības veikt visa veida komercdarbību;
 13. Lietotājam nav aizdomās turamā statuss jebkādā krimināllietā;
 14. Vietnes lietošana nepārkāps nekādus piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus.
 15. Ja Lietotājs sniedz nepatiesu, neprecīzu, ne aktuālu vai nepilnīgu informāciju, Vietnes Īpašniekam ir tiesības apturēt vai pārtraukt Lietotāja konta darbību un atteikt jebkādas pašreizējās vai turpmākās Vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.
 16. Vietnes apmeklēšana, e-pastu nosūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskie sakari. Lietotājs piekrīt saņemt elektroniskos sakarus, un Lietotājs piekrīt, ka visi noteikumi, līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita saziņa, ko Vietnes Īpašnieks sniedz Lietotājam notiek elektroniski, pa e-pastu vai Vietnē un saskaņā ar šiem noteikumiem ir uzskatāms, ka tie sniegti rakstveidā.

Ja Lietotājs sniedz nepatiesu, neprecīzu, ne aktuālu vai nepilnīgu informāciju, Vietnes Īpašniekam ir tiesības apturēt vai pārtraukt Lietotāja konta darbību un atteikt jebkādas pašreizējās vai turpmākās Vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.

Vietnes apmeklēšana, e-pastu nosūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskie sakari. Lietotājs piekrīt saņemt elektroniskos sakarus, un Lietotājs piekrīt, ka visi noteikumi, līgumi, paziņojumi, informācijas atklāšana un cita saziņa, ko Vietnes Īpašnieks sniedz Lietotājam notiek elektroniski, pa e-pastu vai Vietnē un saskaņā ar šiem noteikumiem ir uzskatāms, ka tie sniegti rakstveidā.

VIETNES LIETOŠANAS KĀRTĪBA

Lietotājs ir tiesīgs izmantot Vietni tikai atbilstoši Noteikumiem un Vietnes paredzētajiem mērķiem. Vietni nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem centieniem, izņemot tās, kurus Vietnes Īpašnieks ir apstiprinājis.

Vietnes Īpašnieks nav atbildīgs par Lietotāja saistībām ar Sabiedrību.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Vietnē un/vai nosūta Klientiem izmantojot Vietni, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk., tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

Lietotājs ir atbildīgs par Vietnē izveidoto Lietotāja paroļu un piekļuves kodu informācijas glabāšanu slepenībā un apņemas nenodot šo informāciju trešajām personām. Tikai un vienīgi Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas izmantojot Lietotāja reģistrācijas datus un piekļuves informāciju. Ja Lietotājs uzzina par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Vietnes Īpašnieks nosūtot e-pastu uz [email protected] .

Lietotājs neveiks nekādas darbības, kas kavēs vai traucēs Vietnes izmantošanu.

Lietotājam vai jebkurai nesankcionētai personai ir aizliegts:

 1. sistemātiski izgūt datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši izveidotu vai apkopotu kolekciju, kompilāciju, datu bāzi vai direktoriju bez rakstiskas Vietnes Īpašnieka atļaujas;
 2. kopēt vai izmantot Vietnes saturu vai jebkādus materiālus, ko tie satur, citiem mērķiem, nekā tie, kas aprakstīti Lietošanas noteikumos vai Sabiedrības reglamentējošos dokumentos;
 3. pārdot, izplatīt, publicēt vai citādi nodot Vietnes saturu vai jebkādus materiālus jebkurai trešajai personai;
 4. izveidot jebkādus atvasinātus darbus no Vietnes satura vai jebkādiem materiāliem;
 5. izmantot Vietnes saturu vai jebkādus materiālus atkārtoti ārpus Vietnes, licencēt Vietnes saturu vai izmantot to komerciāliem mērķiem;
 6. ļaut trešajai pusei veikt jebkuru no iepriekš minētajām darbībām;
 7. veikt jebkādu nesankcionētu Vietnes izmantošanu, tostarp citu lietotāju datu, tajā skaitā e-pasta adrešu vākšanu, izmantojot elektroniskos vai citus līdzekļus, lietotāju kontu izveidošanu ar automatizētiem līdzekļiem vai ar viltu;
 8. izmantot aģentus, pilnvarotās personas vai starpniekus lai veiktu darbības Vietnē;
 9. apiet, atspējot vai kā citādi traucēt vietnes ar drošību saistītās funkcijas, tostarp funkcijas, kas kavē vai ierobežo jebkāda Vietnes satura izmantošanu vai kopēšanu, vai ievieš ierobežojumus Vietnes un/vai tajā ietvertā satura izmantošanai;
 10. veikt nesankcionētu Vietnes izgūšanu vai sasaistīšanu;
 11. apmānīt, izkrāpt vai maldināt Vietnes Īpašnieku, Klientus un citus lietotājus;
 12. nepareizi izmantot Vietnes atbalsta pakalpojumus vai iesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem;
 13. iesaistīties jebkādā automatizētā Vietnes lietošanā, piemēram, izmantot skriptus vai jebkādus robotus vai līdzīgus datu ieguves rīkus;
 14. traucēt vai radīt nepamatotu slogu Vietnei vai tīkliem, vai pakalpojumiem, kas savienoti ar Vietni;
 15. izmantot cita lietotāja piekļuves datus, lai pieslēgtos Vietnei;
 16. pārdot vai kā citādi nodot savu profilu trešajām personām;
 17. izmantot jebkādu informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai kaitētu citai personai vai ļaunprātīgi to izmantotu;
 18. izmantot Vietni kā daļu no jebkādiem centieniem konkurēt ar Vietnes Īpašnieku vai citādi izmantot Vietni un/vai tās saturu jebkādām ieņēmumu nesošām darbībām, izņemot tās, kas speciāli paredzētas Vietnē;
 19. atšifrēt, atkodēt jebkuru programmatūras kodu, kas ietver vai jebkādā veidā veido Vietnes daļu;
 20. mēģināt apiet jebkādus Vietnes drošības pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai Vietnes daļai;
 21. uzmākties, kaitināt, iebiedēt vai apdraudēt kādu no Vietnes Īpašnieka darbiniekiem vai aģentiem, kas nodarbojas ar jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanu Lietotājiem;
 22. dzēst autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Vietnes satura;
 23. kopēt vai pielāgot Vietnes programmatūru, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu;
 24. augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, trojas zirgus vai citus rīkus, kas traucē jebkurai pusei nepārtraukti izmantot Vietni vai maina Vietnes lietošanas kārtību, funkcijas vai uzturēšanu;
 25. augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkādus materiālus, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārraides mehānisms, tostarp, bet ne tikai, grafikas apmaiņas formātus ("GIF"), 1×1 pikseļus, tīmekļa kļūdas, sīkfailus vai citus līdzīgus rīkus;
 26. izmantot jebkuras automatizētas sistēmas, kas piekļūst Vietnei, tajā skaitā lai startētu jebkādu neatļautu skriptu vai citu programmatūru;
 27. veikt darbības, kas vērstas pret Timekļa vietni, Sabiedrību, Vietnes Īpašnieku, kā arī Klientu negatīvi ietekmē Vietnes, Sabiedrības, Vietnes Īpašnieka vai Klienta reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu Vietnei, Sabiedrībai, Vietnes Īpašnieka vai Klienta interesēm;
 28. izmantot Vietni neatbilstoši piemērojamiem likumiem vai noteikumiem.

Lietotājs apzinās, ka iepriekš minētos nosacījumu pārkāpšana ir ar likumu sodāma darbība.

Lietotājam var tikt liegta piekļuve Vietnei šādos gadījumos:

 1. ja Lietotājs pārkāpj Noteikumus;
 2. Lietotāja apliecinājumi ir nepatiesi;
 3. par Lietotāju saņemtas sūdzības no Klientiem;
 4. konstatēta neeksistējošu vai citas fiziskas personas datu izmantošana;
 5. konstatēta ļaunprātīga Vietnes izmantošana;
 6. tiek konstatēti Vietnes drošības draudi;
 7. Lietotājs pārkāpj Sabiedrības darbības reglamentējošos dokumentus;
 8. Lietotājām ir aktuāls maksātspējas process;
 9. ja pastāv aizdomas, ka Lietotājs veic nelegālas darbības, kas ir pretrunā likumiem un normatīvajiem aktiem un sabiedrībā pieņemtām ētikas un morāles normām;
 10. ja pastāv aizdomas, ka Lietotājs veic darbības, kas vērstas pret Timekļa vietni, Sabiedrību vai Timekļa vietnes Īpašnieku, negatīvi ietekmē Timekļa vietni, Sabiedrību vai Timekļa vietnes Īpašnieku reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu Timekļa vietnei, Sabiedrībai vai Timekļa vietnes Īpašnieka interesēm;
 11. ja Lietotājam ar likumu vai lēmumu atņemtas tiesības veikt visa veida komercdarbību;
 12. ja Lietotājam ir aizdomās turamā statuss krimināllietā.

Vietnes Īpašnieks var liegt piekļuvi Lietotāja kontam bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs saistībā ar minēto neprasīs zaudējumu atlīdzību un necels nekādas prasības vai pretenzijas pret Vietnes Īpašnieku.

Lietotājs piekrīt, ka Vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto Lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi Vietnes saturam, tajā sniegtajiem aprakstiem un izmaiņām tajos.

Lietotājs piekrīt, ka Vietnes Īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Vietnes darbību, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto Lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Vietnes

Vietnes Īpašnieks negarantē, ka Vietne būs pieejama bez pārtraukumiem, kļūdām vai kavējumiem.

Vietnē var būt informācija, tostarp Noteikumos, kas satur drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus. Vietnes Īpašnieks paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai atjaunināt informāciju Vietnē.

Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Vietnei vienīgi ar Vietnes Īpašnieka nodrošināta risinājuma starpniecību.

LIETOTĀJA REĢISTRĒŠANĀS UN IDENTIFIKĀCIJA

Lietotājs lai reģistrētos Vietnē norāda savu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Vietnes funkcionalitātes ietvaros Lietotājs var saistīt savu kontu ar Lietotāja tiešsaistes kontiem pie trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Lietotājs apliecina un garantē, ka tam ir tiesības izpaust Vietnes Īpašniekam trešās puses konta pieteikšanās informāciju un/vai piešķirt Vietnes Īpašniekam piekļuvi Lietotāja trešās puses kontam, nepārkāpjot nevienu no noteikumiem un nosacījumiem, kas regulē attiecīgā trešās puses konta izmantošanu, un neradot Vietnes Īpašniekam pienākumu maksāt nekādas maksas vai nepakļaujot Vietnes Īpašnieku jebkādiem izmantošanas ierobežojumiem, ko nosaka trešās puses konta pakalpojumu sniedzējs. Piešķirot Vietnes Īpašniekam piekļuvi jebkādiem trešo pušu kontiem, Lietotājs saprot, ka Vietnes Īpašnieks var piekļūt to saturam, lai tas būtu pieejams Vietnei un Vietnes Īpašniekam Vietnes darbības nodrošināšanai.

Lietotājam, lai uzsāktu pilnvērtīgu Vietnes lietošanu, ir jāreģistrējas norādot Vietnē par Lietotāju papildus norādīto informāciju.

Atbilstoši likumdošanas prasībām pirms Pakalpojumu sniegšanas un rēķina nosūtīšanas Klientam ir nepieciešams veikt Lietotāja identifikāciju, jeb “Pazīsti savu klientu”, kuras mērķis ir rūpēties par drošu vidi, novērst iespējamos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus.

Visa Lietotājam pieprasītā informācija reģistrācijas brīdī tiks iekļauta Sabiedrības biedra uzņemšanas pieteikumā.

Lietotājs apliecina, ka tas iesniegs patiesus datus un tikai par sevi, un apliecina, ka nenorādīs citas personas datus veicot reģistrēšanos un identifikāciju.

Lietotājs ir informēts, ka apzināta nepatiesu ziņu sniegšana ir sodāms pārkāpums, par kuru ir paredzēta noteikta atbildība.

Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Vietni, par to paziņojot Vietnes Īpašniekam Vietnē savā profilā izvēloties iespēju pārtraukt pakalpojumu lietošanu un dzēst profilu.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Piekrītot šiem Noteikumiem Lietotājs piekrīt arī Vietnes privātuma politikai. Privātuma politika ir ar Noteikumiem saistīts dokuments, kas ir saistošs Lietotājam.

Vietnes Īpašnieks pieprasa no Lietotāja to informāciju, kuru pieprasa normatīvie akti un ir nepieciešama:

 1. lai piereģistrētu Lietotāju Vietnē;
 2. uzturētu Lietotāja kontu;
 3. nodrošinātu piekļuvi Vietnei;
 4. nodrošinātu saziņu ar Lietotāju;
 5. identificētu Lietotāju un tā sniegto informāciju;
 6. nodrošinātu Vietnes pilnvērtīgu izmantošanu;
 7. nodrošinātu informācijas nosūtīšanu Klientam un norēķinu veikšanu;
 8. Sabiedrības grāmatvedības uzskaites un darbības nodrošināšanas vajadzībām;
 9. citos gadījumos, kas nepieciešama atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Vietnes Īpašnieks datus par Lietotāju, Pakalpojumu, Klientiem uzglabā tik ilgi cik to nosaka attiecīgie normatīvie akti.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Uz vietnes saturu, tajā skaitā reglamentējošo noteikumu saturu, preču zīmēm, komercnosaukumiem, logo, pakalpojumu zīmēm, patentiem, autortiesībām vai tirdzniecības noslēpumiem, ieskaitot arī nosaukumu Abillio, attiecas reģistrētas un nereģistrētas Vietnes Īpašnieka un citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

Vietnes Īpašnieks Vietnes kodu, tās saturam ir noteicis komercnoslēpuma statusu un uzskata to par konfidenciālu informāciju.

Lietotājam vajadzētu pieņemt, ka visa informācija, ko Lietotājs redz vai lasa šajā Timekļa vietnē, ir aizsargāta ar autortiesībām un to nedrīkst izmantot bez Tīmekļa vienatnes Īpašnieka rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos Lietošanas noteikumos, Sabiedrības reglamentējošos dokumentos vai Vietnē norādītajā tekstā.

Neko no tā, kas atrodas Vietnē, nevajadzētu netieši, izslēdzot vai kā citādi interpretēt kā licenču vai tiesību piešķiršanu šajā vietnē redzamo zīmju izmantošanai bez Vietnes Īpašnieka vai jebkuras trešās puses, kam pieder intelektuālais īpašums, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Lietotājs atzīst un piekrīt, ka visi jautājumi, komentāri, ierosinājumi, idejas, atsauksmes vai cita informācija par Vietni, iesniedz Lietotājs ir nekonfidenciāli un kļūs par Vietnes Īpašnieka īpašumu. Vietnes Īpašniekam pieder ekskluzīvas tiesības, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, un Vietnes Īpašniekam ir tiesības uz šīs iesniegtās informācijas neierobežotu izmantošanu un izplatīšanu jebkādiem likumīgiem, komerciāliem vai citiem mērķiem, bez saskaņošanas ar attiecīgo Lietotāju. Lietotājs atsakās no jebkādām morālām un materiālām tiesībām uz šādu iesniegto informāciju. Lietotājs garantē, ka jebkura šāda iesniegtā informācija ir oriģināla pie jums vai ka jums ir tiesības iesniegt šādu iesniegto informāciju. Lietotājs piekrīt, ka pret Vietnes Īpašnieku netiks vērsta prasība par jebkādiem iespējamiem vai faktiskiem Lietotāja iesniegtās informācijas tiesību pārkāpumiem vai piesavināšanos.

ATBILDĪBA

Vietnes Īpašnieks neuzņemas garantijas un neuzņemas atbildību pret Lietotāju un jebkuru trešo personu saistībā ar:

 1. Vietnes izmantošanu, tostarp, piemērotību noteiktam mērķim;
 2. Vietnes satura precizitāti vai pilnīgumu, tajā skaitā par jebkādām, kļūdām vai neprecizitātēm saturā un materiālos;
 3. miesas bojājumiem vai īpašuma bojājumiem, neatkarīgi no tā, vai Lietotājs piekļūst Vietnei un vai to izmanto;
 4. jebkādu nesankcionētu piekļuvi serverim un/vai jebkādai un jebkādai un jebkādai personiskai informācijai un/vai finanšu informācijai, kas tajā glabājas;
 5. jebkādiem Vietnes darbības traucējumiem, pārrāvumiem un iespējamām kļūdām no šādiem gadījumiem;
 6. jebkādiem drošības caurumiem, vīrusiem, “Trojas zirgiem” vai tamlīdzīgam ļaunprogrammatūrām, ko jebkura trešā persona var pārsūtīt uz Vietni vai no Vietnes;
 7. jebkādas kļūdas vai izlaidumus jebkādā saturā un materiālos vai jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies, izmantojot jebkādu saturu, kas publicēts, pārsūtīts vai citādi darīts pieejams Vietnē;
 8. jebkuru produktu vai pakalpojumu, ko reklamē vai piedāvā trešā puse, izmantojot Vietni;
 9. par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai priekšā stāvošiem zaudējumiem, tostarp zaudētu peļņu, zaudētiem ieņēmumiem, datu zudumu vai citiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Vietni, pat ja Vietnes Īpašnieks ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību;

Lietotājam ievērojot piesardzību pašam patstāvīgi ir jāpieņem lēmums par Vietnes izmantošanu.

Saistības, pienākumi un atbildība, kas izriet no Sabiedrības noteikumiem un sniegtajiem Pakalpojumiem tiek risināti Sabiedrības ietvaros, neiesaistot Vietnes Īpašnieku.

Lietotājs piekrīt aizstāvēt Vietnes Īpašnieka, kā arī ar to saistīto personu intereses un apņemas neprasīt Vietnes Īpašniekam iesaisti vai atlīdzinājumu no jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, saistībām, prasībām vai pieprasījumiem, kas radušies vai izriet no:

 1. Vietnes izmantošanas;
 2. Noteikumu pārkāpuma;
 3. jebkādiem Lietotāja apliecinājumu pārkāpumiem;
 4. trešo personu tiesību, tostarp, bet ne tikai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem;
 5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Vietnes Īpašnieks patur tiesības un Lietotājs piekrīt, ka uz Lietotāja rēķina Vietnes īpašnieks uzņemsies ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru jautājumu, kas varētu skart Vietnes Īpašnieku. Vietnes Īpašnieks pieliks saprātīgas pūles, lai informētu Lietotāju par jebkuru šādu prasību, darbību vai rīcību.

Lietotājs atsakās no jebkādām tiesībām vai prasībām saskaņā ar jebkuriem likumiem jebkurā jurisdikcijā, kas prasa lai saziņa ar Lietotāju būtu jebkādā citā formā, izņemot elektroniskus saziņas līdzekļus.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Noteikumi Lietotājam ir saistoši, kamēr Lietotājs izmanto Vietni.

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē atbilstoši Latvijas tiesību aktiem.

Lai atrasinātu kādu jautājumu Lietotājam jāvēršas pie Vietnes Īpašnieka sūtot e-pastu uz [email protected] .

Strīdi par šiem Noteikumiem izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Ja vienu vai vairākus Lietošanas noteikumu nosacījumus uzskata par nederīgiem, nelikumīgiem, spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, pārējos nosacījumus pēc iespējas precīzāk interpretē saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas atbilst šo noteikumu sākotnējam mērķim un tas neietekmē to spēkā esamību.

Vietnes Īpašnieks var jebkurā laikā nodot jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citām personām.

Starp Lietotāju un Vietnes Īpašnieku šo Noteikumu izmantošanas rezultātā nav izveidotas kopuzņēmuma, partnerības, nodarbinātības vai aģenta attiecības. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi netiks interpretēti pret Vietnes Īpašnieku, pamatojoties uz to ka Vietnes Īpašnieks ir tos sastādījis.

Lietotājs atsakās no jebkādām prasībām saistībā ar to, ka Noteikumi ir sastādīti un pieejami elektroniski.

Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk