Privātuma Politika


(pēdējā pārskatītā versija 30.03.2021)

SIA Abillio (turpmāk – Abillio vai mēs) izturas atbildīgi pret tam nodoto privāto datu aizsardzību un ievēro datu apstrādes principus, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (ES Regula 2016/679, turpmāk - Regula). Abillio sniegto pakalpojumu ietvaros ievēro klientu sniegtās informācijas konfidencialitāti un privātumu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādi, datu apstrādes nolūku un pamatojumu, personas datu aizsardzību un datu subjekta tiesībām.

Terminu skaidrojums

Personas dati - ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis - ir fiziska vai juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

Datu subjekts - persona, kuras personas dati tiek apstrādāti (t.i. fiziska persona, klients, mājaslapas lietotājs vai juridiskas personas kontaktpersona).

Datu subjekta piekrišana - ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu pārzinis

Datu pārziņa nosaukums un kontaktinformācija:

SIA Abillio
reģistrācijas Nr. 40203284112
juridiskā adrese: Rīga, Vaiņodes iela 10A - 14 LV-1004
faktiskā adrese: Rīga, Vaiņodes iela 10A - 14 LV-1004
mājas lapa: www.abill.io

Lai sazinātos par personas datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected] .

Datu apstrādes principi

Abillio apstrādā personas datus, ievērojot Regulā noteiktos principus:

 • likumīgums, godprātība un pārredzamība – personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • nolūka ierobežojumi – personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāka apstrāde netiek veikta ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
 • datu minimizēšana – personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos;
 • precizitāte – personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; tiek veikti visi saprātīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;
 • glabāšanas ierobežojums – personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgie personas dati tiek apstrādāti;
 • integritāte un konfidencialitāte – personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

Apstrādes likumīgums

Abillio apstrādā personas datus, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību, tīmekļa vietnē piedāvāto rīku izmantošanai, līgumu izpildi, lai izpildītu juridiskās saistības, balstoties uz likumīgām interesēm vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.

Mēs apstrādājam personas datus:

 • ja datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • lai veiktu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu izpildi, kas tiek noteikts ar normatīvajiem aktiem;
 • sekmētu mūsu biznesa attīstību, analizētu tīmekļa vietnes efektivitāti, uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un piedāvājuma aktualitāti un atbilstību.

Abillio apstrādā personas datus, kas tieši saistīti un saņemti no datu subjekta (klienta) vai netieši saņemti (korporatīvie klienti), ja šo datu apstrāde nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu.

Datu subjekts savu datu apstrādes piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Personas datu iegūšana un mērķis

Mēs iegūstam un apstrādājam tādus personas datus un tādā apjomā, ko datu subjekts mums brīvprātīgi sniedz ar e-pasta starpniecību, aizpildot mājas lapā izvietoto automatizēto rīku

individuālai komunikācijai ar klientu (čatbotu), kā arī nodotu citā tiešās saziņas veidā. Abillio datu ieguves un apstrādes mērķis ir sniegt datu subjektam (klientam) nepieciešamo individuālo informāciju un/vai pakalpojumu.

Izmantojot mājas lapas automatizēto komunikācijas rīku (čatbotu), nepieciešams norādīt minimālo personas datu informāciju - vārds, uzvārds un e-pasta adrese, lai mēs varam uzsākt saziņu, ja saruna ar klientu nenotiek tiešsaistē, un, lai varam sniegt jums interesējošo atbildes informāciju. Datu subjekts/klients interesējošā jautājuma vai nepieciešamā pakalpojuma ietvaros, var norādīt arī plašāku informāciju, tajā skaitā kontaktinformāciju un citus personas datus.

Iegūto personas datu informāciju mēs izmantojam, lai:

• sniegtu atbilstošu, efektīvu un kvalitatīvu klientu atbalstu;

• identificētu lietotāju;

• nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumus;

• ievērotu normatīvo aktu prasības;

• piedāvātu mūsu uzņēmuma pakalpojumus;

• nosūtītu informatīvus ziņojumus, ja klients sniedzis piekrišanu tādus saņemt; • veiktu klientu apmierinātības pētījumus;

• analizētu mūsu mājas lapas efektivitāti*;

* Informācija par sīkdatnēm pieejama un detalizētāk izklāstīta Sīkdatņu politikā.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai izpildītu juridisko pienākumu, ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu personu likumīgās intereses un tiesības.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Abillio datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta brīvprātīga piekrišana, kas pamatota uz spēju datu subjektam nodrošināt nepieciešamo pakalpojuma apjomu un kvalitāti:

 • piekrišana - persona (datu subjekts) ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • līguma izpilde - datu apstrāde izriet no uzņēmuma līgumsaistībām ar klientu vai, ievērojot personas pieprasījumu, datu apstrāde nepieciešama, lai attiecīgu līgumu noslēgtu;
 • juridisks pienākums - personas datu apstrāde ir nepieciešama pārzinim, lai veiktu ES vai valsts tiesību aktā noteiktu pienākumu;
 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana. Šāds personas datu apstrādes pamats ir pieļaujams tikai tad, ja ir pārbaudīts, ka tādējādi netiek būtiski ietekmētas personas, kuras dati tiek apstrādāti, intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns. Šo punktu nepiemēro personas datu apstrādei, ko veic valsts un pašvaldības iestādes, pildot savus uzdevumus.

Datu aizsardzība

Abillio piemēro nepieciešamos organizatoriskos un tehnoloģiskos pasākumus, lai aizsargātu tam nodotos personas datus. Šie pasākumi ietver ierobežotu piekļuvi personas datiem, darbinieku instruktāžu, drošu un atbilstošu IT infrastruktūras pārvaldību.

Neatkarīgi no veiktajiem personas datu aizsardzības pasākumiem, Abillio ir tiesības un/vai pienākums pēc pieprasījuma sniegt ziņas vai datus organizācijai vai personai, kurai ir likumīgas tiesības pieprasīt šādus datus (piemēram, valsts policija, tiesa, uzraudzības iestāde Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu izlūkošanas dienests u.tml.), personas datu un informācijas sniegšana tiek veikta tikai pieprasītajā apjomā.

Personas datu glabāšana

Abillio iegūto personas datu informāciju saglabā tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams, lai izpildītu mērķi, ar kādu tiek apstrādāti iegūtie personas dati, ja vien juridiskās saistības vai normatīvie akti nenosaka citādāku datu glabāšanas termiņu.

Datu glabāšana, kas iegūta un tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, Revīzijas pakalpojumu likums, likums Par grāmatvedību, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un proliferācijas novēršanas likums, Sankciju likums), datu glabāšanas termiņš tiek noteikts atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

Abillio veic drošu personas datu iznīcināšanu un/vai dzēšanu, ja ir sasniegts personas datu apstrādes mērķis, vai beidzies personas datu glabāšanas termiņš.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi. Datu subjekts var iegūt informāciju par Abillio rīcībā esošajiem datu subjekta personas datiem, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected].

Tā kā Abillio ir pienākums rūpēties par personas datu drošību un to neizpaušanu, lai pārliecinātos par datu pieprasītāja tiesībām saņemt pieprasīto informāciju, pieteikuma iesniedzējam ir jāpierāda sava identitāte vai tiesības pieprasīt norādītos personas datus.

Datu subjektam ir tiesības:

 • uz personas datu dzēšanu, ja personas datu apstrāde notika, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu;
 • ierobežot personas datu apstrādi;
 • uz datu pārnesamību.

Izmaiņas privātuma politikā

Abillio rūpēs par personas privātumu, regulāri pārskata un, ja nepieciešams papildina privātuma politikas saturu. Privātuma politikas jaunākā versija brīvi pieejama tīmekļa vietnē www.abill.io.


Lai nodrošinātu labāku pieredzi, tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk