(последна ревизирана версия 21.02.2023)

Общи термини 

Тези Условия за ползване ("Условията") уреждат използването на уебсайта www.abill.io, използваните и предлаганите в него инструменти и други електронни средства за комуникация, свързани с уебсайта ("Уебсайтът").


Условията на Сайта са задължителни за всяко лице, потребител на Сайта, което използва Сайта (наричано по-нататък "Потребител"), независимо дали се е регистрирало за използване на Сайта. Ако Потребителят не е съгласен с тези Условия, той трябва незабавно да спре да използва Сайта.

Сайтът принадлежи на компанията SIA "Abillio", регистрирана в Търговския регистър на Република Латвия (регистрационен номер 40203284112), наричана по-долу - Собственик.

Условията представляват обвързващо споразумение между Потребителя на Сайта и Собственика на Сайта.

Сайтът има право да променя Условията на Сайта по всяко време, по свое усмотрение и без предварително уведомление. Всички промени в Условията на сайта влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от физически или юридически лица в юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закона или подзаконовите актове или би подложило Собственика на сайта на изисквания за регистрация в такава юрисдикция или държава, съответно. правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на съответните закони и разпоредби.

Сайта Собственикът си сътрудничи с други юридически лица, които предлагат на Потребителите да станат членове на Партньорството (наричано по-долу - Партньорство) за извършване на съвместна стопанска дейност. . Участието на потребителя и приемането му за член е предвидено в учредителните документи на Дружеството. Целта на Партньорството е да предостави на Потребителите възможност да използват цифрово решение (Уебсайт), в което е възможно да се изготвят и изпращат фактури на трети лица (наричани по-долу Клиенти) за услуги, предоставяни на Клиентите в рамките на Партньорството (наричани по-долу Услуги), да се изчислява и получава дял от печалбата. Услуга, за да се улесни възможността за извършване на стопанска дейност на Потребителите в рамките на Партньорството, както и да се предоставят съвети и подкрепа на Потребителите. Потребителят може да се запознае с нормативните документи на Партньорството в своя профил, след като стане член на Партньорството.

Основната цел на използването на уебсайта е цифрови решения за дейността на Партньорството.

  Приемане на условията

  Задължение на всеки потребител е да се запознае внимателно с актуалната версия на Условията.

  Потребителят може да използва Уебсайта, да се регистрира на него и да използва възможността за ползване на Уебсайта само ако е прочел Условията на сайта и е напълно съгласен с тях.

  Потребителят е длъжен периодично да преглежда Условията, за да получава информация за актуализации. Продължавайки да използва Уебсайта след датата на публикуване на актуализираните Условия, Потребителят потвърждава, че се е запознал с промените и е приел актуализираните Условия.

  Потребителят може да потвърди приемането на Условията за ползване на Уебсайта или чрез реално използване на Уебсайта, като в този случай се счита, че Потребителят е прочел и е съгласен с Условията за ползване на Уебсайта.

  Потребителят няма право да използва Уебсайта, ако не е съгласен с Условията за ползване на Уебсайта, както и ако изявленията на Потребителя не съответстват на посочените.

  С приемането на настоящите Условия, Потребителят носи отговорност за всички действия, извършени с помощта на регистрационните кодове за достъп на Потребителя. Потребителят носи пълна отговорност за всички транзакции и други задължения, извършени чрез Сайта.

  За използването на Услугите ще е необходимо и отделно съгласие с условията за сътрудничество, които не са част от настоящите Условия, но са задължителни за Потребителите.

  Услугите се предоставят в съответствие с условията на Споразумението за услуги, които не са част от настоящите Условия, но са задължителни за Потребителите.

  ОБРАЗУМЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

  С използването на Уебсайта през целия период на ползването му, Потребителят потвърждава и гарантира, че:
  - се е запознал с Условията и техните актуализации;
  - всяка информация, предоставена от Потребителя на Уебсайта, е вярна, точна и актуална и ще бъде предоставена напълно доброволно. Потребителят се задължава незабавно да актуализира предоставената преди това информация, ако тя се промени;
  - Потребителят е дееспособен и се съгласява да спазва Условията;
  - Потребителят е на възраст не по-малка от 18 години;
  - Потребителят не е непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивава;
  - Потребителят няма да осъществява достъп до Сайта чрез автоматизирани средства като ботове, скриптове или по друг начин;
  - Потребителят няма да използва Сайта за незаконни или неразрешени цели;
  - Потребителят не е политически значимо лице, не е член на семейството на политически значимо лице, както и не е лице, тясно свързано с политически значимо лице;
  - Потребителят няма действащо производство по несъстоятелност;
  - Потребителят не е въвлечен в незаконни дейности, които са в противоречие със законовите и подзаконовите актове и приетите в обществото етични и морални норми;
  - Потребителят не е лишен от правото да извършва всички видове търговска дейност по силата на закон или с решение на държавната администрация или съдебните институции;
  - Потребителят няма статут на заподозрян по наказателно дело;
  - Използването на Сайта няма да нарушава приложимите закони или разпоредби.

  Ако Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Собственикът на Сайта има право да спре или прекрати профила на Потребителя и да откаже да използва настоящия или бъдещия Сайт (или част от него).
  Посещението на сайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри са електронни комуникации. Потребителят се съгласява да получава електронни съобщения и се съгласява, че всички условия, споразумения, уведомления, разкрития и други съобщения, предоставяни от Собственика на уебсайта на Потребителя, са направени по електронен път, по електронна поща или на Уебсайта и се считат за предоставени в писмена форма. .
  Ако Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Собственикът на Уебсайта има право да спре или прекрати профила на Потребителя и да откаже да използва настоящия или бъдещия Уебсайт (или част от него).

  Посещението на уебсайта, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри са електронни съобщения. Потребителят се съгласява да получава електронни съобщения и се съгласява, че всички условия, споразумения, уведомления, разкрития и други съобщения, предоставени от собственика на уебсайта на потребителя, са направени по електронен път, по електронна поща или на уебсайта и се считат за предоставени в писмена форма.

  ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

  Потребителят има право да използва Уебсайта само в съответствие с Условията и предназначението на Уебсайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, одобрени от Собственика на Сайта.

  Собственикът на Сайта не носи отговорност за задълженията на Потребителя към Дружеството.

  Потребителят носи пълна отговорност за всяка информация, която поставя на Сайта и/или изпраща на Клиенти, използващи Сайта, както и поема пълна отговорност за последиците (включително правни), които възникват в резултат на публикуването или изпращането на такава информация.

  Потребителят носи отговорност за запазване на конфиденциалността на паролите и информацията за кодовете за достъп, създадени на Сайта, и се задължава да не предава тази информация на трети лица. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, предприети с помощта на неговите регистрационни данни и информация за достъп. Ако Потребителят узнае за неоторизирано използване на паролата или акаунта, трябва незабавно да уведоми Собственика на Уебсайта, като изпрати електронно съобщение на адрес [email protected].

  Потребителят няма да предприема никакви действия, които да възпрепятстват или да пречат на използването на Уебсайта.

  Забранява се на Потребителя или на всяко неоторизирано лице да:
  - систематично да извлича данни или друго съдържание от Сайта с цел пряко или непряко създаване или съставяне на колекция, компилация, база данни или директория без писменото разрешение на Собственика на Сайта;
  - да копира или използва съдържанието на Сайта или материали, които те съдържат, за цели, различни от описаните в Условията за ползване или нормативните документи на Партньорството;
  - да продава, разпространява, публикува или по друг начин да прехвърля съдържанието на Сайта или материали на трети лица;
  - да създава производни произведения от съдържанието на Уебсайта или от материалите;
  - да използва повторно съдържанието на Уебсайта или материалите извън Уебсайта, да лицензира съдържанието на Уебсайта или да го използва за търговски цели;
  - да позволява на трети лица да извършват някое от горепосочените действия;
  - да извършва неоторизирано използване на Уебсайта, включително събиране на данни на други потребители, включително електронни адреси, по електронен или друг начин, създаване на потребителски акаунти по автоматизиран начин или чрез измама;
  - да използвате агенти, упълномощени лица или посредници за извършване на дейности на Уебсайта;
  - да заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функции на Уебсайта, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание на Уебсайта, или - да налагате ограничения върху използването на Уебсайта и/или съдържанието, съдържащо се в него;
  - да извършвате неразрешено извличане или свързване на Уебсайта;
  - да заблуждавате, мамите или мамите Собственика на Уебсайта, Клиентите и другите потребители;
  - да злоупотребявате с Услугите за поддръжка на Уебсайта или да подавате фалшиви съобщения за злоупотреби или нарушения;
  - да извършвате автоматизирано използване на Уебсайта, като например използване на скриптове или всякакви роботи или подобни инструменти за извличане на данни;
  - да се намесвате или да създавате неразумна тежест за Уебсайта или за мрежите или услугите, свързани с Уебсайта;
  - да използвате данните за достъп на друг потребител, за да се свържете с Уебсайта;
  - продавате или по друг начин прехвърляте Вашия профил на трети лица;
  - използвате каквато и да е информация, получена от Сайта, за да навредите или да злоупотребите с друго лице;
  - използвате Сайта като част от опит за конкуренция със Собственика на Сайта или по друг начин използвате Сайта и/или неговото съдържание за каквато и да е дейност, генерираща приходи, различна от изрично предвидената в Сайта;
  - декриптирате, декодирате какъвто и да е софтуерен код, който включва или по някакъв начин представлява част от Сайта;
  - да се опитвате да заобикаляте каквито и да било мерки за сигурност на Сайта, предназначени да предотвратяват или ограничават достъпа до Сайта или до която и да било част от Сайта;
  - да тормозите, дразните, заплашвате или заплашвате който и да било от служителите или агентите на Собственика на Сайта, участващи в предоставянето на която и да било част от Сайта на Потребителите;
  - да изтривате бележка за авторско право или други права на собственост от което и да било съдържание на Сайта;
  - да копирате или персонализирате софтуера на Сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код;
  - качвате или предавате (или се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други инструменти, които пречат на някоя от страните да продължи да използва Сайта или променят използването, функционалността или поддръжката на Сайта;
  - качвате или предавате (или се опитвате да качвате или предавате) всякакви материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, графични формати за обмен ("GIF"), пиксели 1 × 1, уеб грешки, бисквитки или други подобни инструменти;
  - да използва автоматизирани системи, които имат достъп до Сайта, включително да стартира неоторизиран скрипт или друг софтуер;
  - да предприема действия срещу Сайта, Партньорството, Собственика на Сайта, както и Клиента, които влияят неблагоприятно върху репутацията на Сайта, Партньорството, Собственика на Сайта или Клиента или нанасят значителни щети на интересите на Сайта, Партньорството, Собственика на Сайта или Клиента;
  - да използва Сайта по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.


  Потребителят е наясно, че нарушаването на горните условия е наказуемо деяние.

  Потребителят може да бъде лишен от достъп до Сайта в следните случаи:
  - ако Потребителят нарушава Условията;
  - изявленията на Потребителя са неверни;
  - получени оплаквания от Клиенти относно Потребителя;
  - установено е използване на несъществуващи или други лични данни;
  - установена е злоупотреба със Сайта.
  - установени са заплахи за сигурността на Уебсайта;
  - Потребителят нарушава документите, регламентиращи дейността на Дружеството;
  - Потребителите имат текущ процес на платежоспособност;
  - ако има подозрение, че Потребителят извършва незаконни дейности, които са в противоречие със законите и нормативните актове, както и с етичните и моралните норми, приети в обществото;
  - ако има подозрение, че Потребителят предприема действия срещу Уебсайта, Партньорството или Собственика на Уебсайта, влияе неблагоприятно върху репутацията на Уебсайта, Партньорството или - Собственика на Уебсайта или причинява значителни вреди на Уебсайта, Партньорството или интересите на Собственика на Уебсайта;
  - ако Потребителят е лишен от правото да извършва всички видове търговска дейност по силата на закон или решение;
  - ако Потребителят има статут на заподозрян по наказателно дело.

  Собственикът на сайта може да откаже достъп до Профила на Потребителя без предварително уведомление. Потребителят няма да претендира за обезщетение във връзка с това и няма да предявява каквито и да било претенции или искове към Собственика на сайта.

  Потребителят се съгласява, че съдържанието на сайта може да бъде променяно без предизвестие. Потребителят няма да предявява каквито и да било претенции или искове във връзка с това. Потребителят е длъжен редовно да следи съдържанието на Сайта, предоставените в него описания и промените в него.

  Потребителят се съгласява, че Собственикът на Сайта може по свое усмотрение и без предварително уведомление временно или постоянно да преустанови работата на Сайта, както и без предварително уведомление временно или постоянно да преустанови поддръжката на Сайта или на част от него (това включва и закриването на Сайта). Потребителят няма да предявява каквито и да било претенции или искове във връзка с това. Сайтове

  Сайта не гарантира, че Сайтът ще бъде достъпен без прекъсване, грешки или забавяне.

  Сайта може да съдържа информация, включително Условията, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски. Собственикът на Сайта си запазва правото да коригира всякакви грешки, неточности или пропуски и да променя или актуализира информацията на Сайта по всяко време без предизвестие.

  Потребителят има право на достъп до Сайта само чрез решение, предоставено от Собственика на Сайта.

   РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   За да се регистрира на Уебсайта, Потребителят трябва да предостави своето име, фамилия и електронна поща.

   В рамките на функционалността на Уебсайта Потребителят може да свърже своя профил с онлайн акаунти на Потребителя при доставчици на услуги от трети страни. Потребителят декларира и гарантира, че има право да разкрие информацията за вход в акаунта на третата страна на Собственика на уебсайта и/или да предостави на Собственика на уебсайта достъп до акаунта на Потребителя на третата страна, без да нарушава каквито и да било условия, регулиращи използването на този акаунт на третата страна, и без да задължава Собственика на уебсайта да плаща безвъзмездно или да подлага Собственика на уебсайта на каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на акаунта на третата страна. Предоставяйки на Собственика на сайта достъп до акаунти на трети страни, Потребителят разбира, че Собственикът на сайта може да получи достъп до тяхното съдържание, така че то да бъде на разположение на Сайта и на Собственика на сайта за функционирането на Сайта.

   За да започне пълноценно да използва Сайта, Потребителят трябва да се регистрира, като предостави допълнителна информация за Потребителя, предоставена на Сайта.

   В съответствие със законовите изисквания, преди да предоставим Услугите и да изпратим фактурата на Клиента, е необходимо да извършим идентификация на Потребителя или "Познай своя клиент", чиято цел е да се погрижим за безопасна среда, да предотвратим възможни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

   Всичката информация, изискана от Потребителя по време на регистрацията, ще бъде включена в заявлението за членство в Дружеството.

   Потребителят потвърждава, че ще предостави верни данни и само за себе си, и потвърждава, че няма да предоставя данни на друго лице по време на регистрацията и идентификацията.

   Потребителят е информиран, че съзнателното предоставяне на невярна информация е наказуемо деяние, за което е предвидена определена отговорност.

   Потребителят има право да спре да използва Сайта по всяко време, като уведоми Собственика на Сайта за възможността да спре да използва услугите на Сайта и да изтрие профила си.

    Политика за поверителност

    Съгласявайки се с тези Условия, Потребителят се съгласява и с политиката за поверителност на Сайта. Политиката за поверителност е документ, свързан с Условията, който е задължителен за Потребителя.

    Собственикът на Уебсайта изисква от Потребителя информацията, която се изисква от нормативните актове и се изисква:
    - да регистрира Потребител на Сайта;
    - да поддържа Потребителски профил;
    - да осигури достъп до Сайта;
    - да осигури комуникацията с Потребителя;
    - да идентифицира Потребителя и предоставената от него информация;
    - да осигури пълноценното използване на Сайта;
    - да осигури изпращането на информация до Клиента и извършването на разплащания;
    - за целите на счетоводството и дейността на Дружеството;
    - в други случаи, които са необходими съгласно нормативните актове.

    Собственикът съхранява данни за Потребителя, Услугата, Клиентите за времето, необходимо съгласно съответните нормативни актове.

     ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

     Съдържанието на Сайта, включително съдържанието на Условията, търговските марки, търговските наименования, логата, марките за услуги, патентите, авторските права или търговските тайни, включително името Abillio, са обект на регистрирани и нерегистрирани права на интелектуална собственост на Собственика на Сайта и на други лица.

     Собственикът на Уебсайта е определил статута на търговска тайна на кода на Уебсайта и неговото съдържание и го счита за конфиденциална информация.

     Потребителят следва да приеме, че цялата информация, видяна или прочетена от него на този Уебсайт, е защитена с авторско право и не може да бъде използвана без писменото разрешение на Собственика на Уебсайта, освен в случаите, предвидени в настоящите Условия за ползване, Нормативните документи за партньорство или текста на Уебсайта.

     Нищо, което се съдържа на Сайта, не трябва да се тълкува, имплицитно, изключващо или по друг начин, като предоставяне на лицензи или права за използване на марките, които се появяват на Сайта, без предварителното писмено съгласие на Собственика на Сайта или на всяка трета страна, която е собственик на интелектуалната собственост.

     Потребителят признава и се съгласява, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация, подадена от Потребителя, не е поверителна и ще стане собственост на Собственика на Сайта. Собственикът на сайта има изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост, и Собственикът на сайта има право на неограничено използване и разпространение на тази предоставена информация за всякакви законни, търговски или други цели без съгласието на съответния Потребител. Потребителят се отказва от всякакви морални и материални права върху тази предоставена информация. Потребителят гарантира, че всяка такава подадена информация е оригинална за него или че има право да подаде такава подадена информация. Потребителят се съгласява, че няма да предявява никакви претенции към Собственика на уебсайта за евентуално или действително нарушение или присвояване на правото на информация, предоставена от Потребителя.

      ОТГОВОРНОСТ

      Самостоятелният собственик на уебсайта не поема никаква гаранция или отговорност пред Потребителя и пред трети лица във връзка с:
      - Използването на Уебсайта, включително пригодността за определена цел;
      - Точността или пълнотата на съдържанието на Уебсайта, включително всякакви грешки или неточности в съдържанието и материалите;
      - телесни повреди или имуществени вреди, независимо дали Потребителят има достъп и използва Уебсайта;
      - всякакъв неоторизиран достъп до сървъра и/или всяка и всякаква и всякаква лична и/или финансова информация, съхранявана на него;
      - всякакви неизправности, прекъсвания и възможни грешки на Уебсайта от такива събития;
      - всякакви дупки в сигурността, вируси, троянски коне или подобен зловреден софтуер, които могат да бъдат предадени към или от Уебсайта от трета страна;
      - всякакви грешки или пропуски в съдържанието и материалите или всякакви загуби или щети, произтичащи от използването на съдържание, публикувано, предавано или по друг начин предоставено на Сайта;
      - всякакви продукти или услуги, рекламирани или предлагани от трета страна чрез Сайта;
      - за всякакви преки, косвени или неизбежни загуби, включително пропуснати ползи, пропуснати приходи, загуба на данни или други загуби, произтичащи от използването на Сайта, дори ако Собственикът на Сайта е наясно с възможността за такива загуби;
      - Като предпазна мярка потребителят трябва да вземе самостоятелно решение за използването на Сайта.

      Задълженията, задълженията и отговорностите, произтичащи от правилата на Партньорството и предоставяните Услуги, се решават в рамките на Партньорството без участието на Собственика на Сайта.

      Потребителят се съгласява да защитава интересите на Собственика на сайта и неговите партньори и се задължава да не търси участие на Собственика на сайта или обезщетение за загуби, вреди, отговорности, претенции или искове, произтичащи от или във връзка с:
      - използване на Сайта;
      - нарушаване на правилата;
      - всякакви нарушения на изявленията на Потребителя;
      - нарушаване на правата на трети лица, включително, но не само на правата на интелектуална собственост.

      Въпреки горното, Собственикът на Уебсайта си запазва правото и Потребителят се съгласява, че за сметка на Потребителя Собственикът на Уебсайта ще поеме изключителна защита и контрол върху всеки въпрос, който може да засегне Собственика на Уебсайта. Собственикът на сайта ще положи разумни усилия, за да информира Потребителя за всеки подобен иск, действие или действие.
      Потребителят се отказва от всякакви права или претенции по силата на закони в която и да е юрисдикция, които изискват комуникация с Потребителя под каквато и да е форма, различна от електронните средства за комуникация.

       Окончателни условия

       Условията са задължителни за Потребителя, докато той използва Уебсайта.

       Тези Правила се регулират и тълкуват в съответствие с латвийското законодателство.

       За разрешаване на проблем Потребителят трябва да се свърже със Собственика на Сайта, като изпрати имейл на адрес [email protected].

       Споровете относно тези Правила се разглеждат от съда на Република Латвия.

       Ако едно или повече от условията на Правилата за ползване бъдат счетени за невалидни, незаконни, недействителни или неприложими, останалите условия ще бъдат тълкувани възможно най-точно в съответствие с приложимото право, съобразено с първоначалната им цел, и няма да засегнат тяхната валидност.

       Сайтаджията може по всяко време да прехвърли всички или част от своите права и задължения на други лица.

       В резултат на използването на настоящите Правила между Потребителя и Собственика на сайта не са установени никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, заетост или представителство. Потребителят се съгласява, че настоящите Условия няма да бъдат тълкувани в ущърб на Собственика на уебсайта въз основа на това, че са съставени от Собственика на уебсайта.

       Потребителят се отказва от всякакви изисквания във връзка с факта, че Условията са съставени и достъпни в електронен вид.

       Бисквитките се използват, за да се осигури по-добро преживяване. Продължавайки да използвате този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки. Научете повече