Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności reguluje korzystanie ze stron internetowych Abillio LLC ("Abillio"), takich jak www.abill.io, w tym wszelkich powiązanych usług oferowanych na takich stronach internetowych (zwanych łącznie "Stronami Internetowymi"). Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie informacje są gromadzone przez Abillio i przekazywane Abillio, w jaki sposób Abillio może wykorzystywać takie informacje oraz czy takie informacje stanowią dane osobowe ("Dane Osobowe").

Odwiedzając naszą stronę główną, uważamy za bardzo ważne, aby chronić dane osobowe użytkownika podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania. Dane użytkownika są chronione zgodnie z wymogami przepisów prawa. Poniżej znajdują się informacje wskazujące, jakie dane są rejestrowane podczas wizyty na naszej stronie głównej i w jaki sposób są one wykorzystywane.

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby przetwarzającej dane

Niniejsze informacje o ochronie danych mają zastosowanie do zleceń przetwarzania danych realizowanych przez:

Abillio LLC (dalej: Abillio)

Vainodes str. 10a-14,
Ryga, LV1004
Łotwa
+371 29275183
[email protected]

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Wchodząc na naszą stronę internetową https://www.abill.io , przeglądarka Twojego urządzenia końcowego automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są automatycznie gromadzone i przechowywane do momentu rozpoczęcia automatycznego usuwania:

 • adres IP kontaktującego się komputera,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa umożliwiająca dostęp (referrer-URL),
 • używana przeglądarka i być może system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy dostępu.

Przetwarzamy powyższe dane w następujących celach:

 • w celu zagwarantowania płynnego połączenia z naszą stroną internetową,
 • w celu zagwarantowania wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • w celu oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
 • w dalszych celach administracyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych jest określona w art. 6 seq. 1 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

b) Przy rejestracji do naszego newslettera

Po wyrażeniu wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO, wykorzystujemy Twój adres e-mail do regularnego wysyłania Ci naszego newslettera. Podanie adresu e-mail jest wystarczające do otrzymywania naszego newslettera. Rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem linku na końcu każdego newslettera. Rezygnację można również przesłać w dowolnym momencie pocztą elektroniczną na adres [email protected] (w temacie wiadomości wystarczy wpisać UNSUBSCRIBE).

c) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

Wszelkiego rodzaju pytania można zadawać za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Wymaga to podania adresu e-mail, co umożliwi nam poznanie nadawcy wiadomości e-mail i udzielenie na nią odpowiedzi. Dalsze wskazania mogą być dokonywane dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celach kontaktowych odbywa się zgodnie z art. 6 seq. 1 S. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Zebrane dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym zostaną automatycznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

d) Podczas tworzenia konta

W celu korzystania z platformy Abillio wymagane jest utworzenie konta, co wiąże się z podaniem danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy lub stanowisko. W takim przypadku możemy wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail lub inną wiadomość elektroniczną potwierdzającą utworzenie konta (lub w inny sposób instruującą, jak to potwierdzić).

e) Przy zakupie subskrypcji Abillio

Jeśli użytkownik dokona zakupu płatnego planu Abillio, będzie zobowiązany do podania danych konta i informacji rozliczeniowych, informacji związanych z fakturą oraz innych danych wymaganych do przetworzenia i realizacji zakupu. Możemy również aktualizować takie dane, jeśli użytkownik udzieli nam zgody na wystawianie rachunków lub kart kredytowych za powtarzające się opłaty, takie jak płatności miesięczne (lub inne okresowe).

>

f) Podczas tworzenia profilu społecznościowego

Utworzenie konta w Abillio umożliwi użytkownikowi utworzenie publicznego profilu społecznościowego w powiązaniu z jego kontem. Twój profil publiczny będzie zawierał nazwę użytkownika i lokalizację geograficzną, ale możesz zdecydować się na podanie innych danych osobowych, takich jak zdjęcie profilowe i inne informacje, które możemy zaoferować do zaprezentowania.

3.

3. przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim nie odbywa się w celach innych niż wskazane poniżej. Przekazujemy dane użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzieliłeś wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 seq. 1 S. 1 lit. a RODO
 • ujawnienie, zgodnie z art. 6 sek. 6 seq. 1 S. 1 lit. f RODO, jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma oczywistego powodu, aby mieć przeważający uzasadniony interes w nieujawnianiu twoich danych.
 • w przypadku, gdy zgodnie z art. 6 seq. 1 S. 1 lit. c RODO, przekazanie jest wymagane przez obowiązek prawny, jak również
 • jest dopuszczalne przez prawo i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przekazanie jest wymagane przez obowiązek prawny, jak również
 • jest dopuszczalne przez prawo i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6 seq. 1 S. 1 lit. b RODO, wymagane do przetwarzania stosunku umownego z użytkownikiem.
 • Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby. Ponadto używamy plików cookie, a także narzędzi śledzących i wtyczek mediów społecznościowych podczas odwiedzania naszej witryny. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w klauzulach 8, 9 i 10 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

4. prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

 • zażądania informacji o przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Możesz w szczególności zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych, planowanym czasie przechowywania, żądaniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zaprzeczenia, prawie do wniesienia skargi, pochodzeniu Twoich danych, o ile nie zostały one zebrane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotnych informacji o szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania od nas informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane do korzystania z prawa do swobodnej wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane do korzystania z prawa do swobodnej wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile użytkownik zaprzecza prawidłowości danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik odmawia usunięcia danych, a my nie potrzebujemy ich dalej, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania przesłanych danych w dobrze ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub żądania przesłania danych innej osobie odpowiedzialnej ("przenoszenie danych");
 • zgodnie z art. 7 seq. 3 RODO, aby odwołać swoją pierwotną zgodę. W konsekwencji nie możemy w przyszłości przetwarzać danych w oparciu o tę zgodę oraz
 • zgodnie z art. 77 RODO, wnieść skargę do organu nadzorczego. 77 RODO, wnieść skargę do organu nadzorczego. Zasadniczo możesz zwrócić się do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszego stowarzyszenia.


5. Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 seq. 1 S. 1 lit. f RODO użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile istnieją powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamom bezpośrednim. W tym drugim przypadku użytkownik ma wspólne prawo do odwołania, które nie wymaga szczególnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

6. bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej używamy szeroko rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym stopniem szyfrowania, w zależności od tego, co obsługuje Twoja przeglądarka. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. W przypadku, gdy przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego używamy technologii 128-bitowej v3. Zamknięty symbol przedstawiający klucz lub kłódkę na dolnym pasku stanu przeglądarki pozwala sprawdzić, czy pojedyncza strona naszej witryny jest przesyłana za pomocą szyfrowania. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki ostrożności są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest obecnie ważne ze statusem z grudnia 2018 roku. Rozwój naszej strony internetowej może pociągać za sobą dostosowanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności ze względu na powiązane oferty lub ze względu na zmienione przepisy prawne lub urzędowe. Możesz pobrać i wydrukować aktualne oświadczenie o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.abill.io/privacy-policy w dowolnym momencie.

8. pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie uszkadzają urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, z których każda jest powiązana z konkretnym używanym terminalem. Nie oznacza to jednak, że od razu znamy tożsamość użytkownika. Z jednej strony korzystanie z plików cookie służy uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Na przykład używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony w naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto, aby poprawić użyteczność, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpozna, że już u nas byłeś oraz jakie dane wejściowe i ustawienia wprowadziłeś, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać. Z drugiej strony używamy plików cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, kiedy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, że już u nas był. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą do celów wymienionych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także stron trzecich zgodnie z art. 6 sek. 6 seq. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były przechowywane na komputerze lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

9. Narzędzia śledzenia

Środki śledzenia wymienione poniżej i używane przez nas są wykonywane na podstawie Art. 6 seq. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Chcemy korzystać ze środków śledzenia, aby zapewnić, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana zgodnie z potrzebami i jest na bieżąco optymalizowana. Po drugie, używamy środków śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny tego w celu optymalizacji oferowanych przez nas usług. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionych postanowień. Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.

a) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc. ( https://about.google/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwanej dalej "Google"), w celu zaprojektowania naszej strony internetowej zgodnie z potrzebami i bieżącej optymalizacji naszych witryn. W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja 4). Informacje na temat korzystania z tej witryny internetowej generowane przez plik cookie, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana witryna),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • pora dnia, w której dokonano zapytania o serwer

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych pod kątem popytu. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli przetwarzanie tych danych zostało zlecone stronom trzecim. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe powiązanie ich z określonymi stronami (maskowanie adresów IP). Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić pełne korzystanie z funkcji tej witryny. Użytkownik może ponadto uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, użytkownik może uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając ten link. Następnie zostanie umieszczony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla danej witryny i jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz umieścić plik cookie rezygnacji tutaj .

b) Google Tag Manager

W celu obsługi innych narzędzi do analizy sieci korzystamy z Google Tag Manager, systemu zarządzania tagami firmy Google Inc. ( https://about.google/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W tym kontekście różne skrypty tych narzędzi analizy internetowej są dostosowywane do celów analizy internetowej i remarketingu. Umożliwia to szybkie wprowadzanie zmian na stronie internetowej bez angażowania działu IT lub zmiany kodu źródłowego.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika, takie jak

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • odnośnik URL (poprzednio odwiedzana strona internetowa),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • czas żądania serwera

są przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych w oparciu o potrzeby. W razie potrzeby i/lub jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na podstawie umowy o przetwarzaniu danych, informacje te są przekazywane stronom trzecim. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP zostaną zanonimizowane, unikając przypisania (maskowanie IP).

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności w związku z Google Tag Manager można znaleźć pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ .

c) Drift.com

Drift.com jest usługą administracyjną dla baz danych użytkowników Drift.com Inc. Aby zoptymalizować obsługę klienta, odpowiedzieć na nadchodzące zapytania tak szybko, jak to możliwe, przygotować płatności, kontrolować nieautoryzowane użycie, analizować trendy i przygotowywać reklamy, Drift.com jest aktywowany, gdy osoba, której dane dotyczą, znajduje się w obszarze logowania. Ograniczona część danych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, zdjęcia i czas rejestracji) jest przesyłana do Drift.com Inc. (Drift.com, Inc. 222 Berkeley Street, Suite 600 , Boston, MA 02116). W celu poszerzenia wiedzy o naszym kliencie gromadzone są publicznie dostępne informacje (np. firma klienta, oznaczenie zawodowe, adres fizyczny, strona internetowa lub sieci społecznościowe). Ponadto pliki cookie są wykorzystywane do generowania analizy zachowań użytkowników. Zebrane informacje z plików cookie są przechowywane na serwerze w USA. Informacje te służą do oceny użytkowania platformy i optymalizacji naszych produktów.

Możesz uniknąć wykorzystywania prywatnych danych, wybierając procedurę rezygnacji, jednak chcemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku prawdopodobnie nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni wykorzystane. Więcej informacji na temat polityki prywatności Drift Inc. można znaleźć pod adresem https://www.drift.com/privacy-policy/

d) Quora

Quora to bezpłatna platforma wiedzy firmy Quora Inc., która stara się udzielać odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania zadawane przez naszych klientów. Wykorzystywane są pliki cookie. Są to małe pliki z wyraźną identyfikacją przesyłane przez naszą stronę internetową do przeglądarki użytkownika. Umożliwiają nam one zapamiętywanie zalogowanych użytkowników, zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po platformie Quora i jak z niej korzystają, a także wyświetlanie spersonalizowanych treści i ukierunkowanych reklam (w tym stron internetowych i aplikacji dostawców zewnętrznych). Ponadto gromadzone są informacje o przeglądarce, takie jak adres IP, lokalizacja, znacznik daty i znacznik czasu, identyfikator plików cookie Quora, adres URL, wyraźne identyfikatory reklam lub treści, strefy czasowe i inne informacje o działaniach użytkownika. Dane są również przechowywane poza UE, np. w USA. Istnieje możliwość wybrania procedury rezygnacji, która pozwala uniknąć przesyłania danych o zachowaniach podczas surfowania. Więcej informacji na temat polityki prywatności Quora Inc. można znaleźć pod adresem https://www.quora.com/about/privacy .

e) Track.js

W celu identyfikacji błędów w JavaScript w naszej aplikacji internetowej używamy Track.js firmy TrackJS LLC. Program ten oferuje usługę śledzenia błędów w celu wczesnej identyfikacji błędów i usterek, zanim zostaną one zasygnalizowane. Pliki cookie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających, śledzenia ich kroków i zrozumienia ich preferencji dotyczących dostępu do strony internetowej. Użytkownik może uniknąć instalacji plików cookie za pomocą określonych ustawień, jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku prawdopodobnie nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat polityki prywatności TrackJS LLC można znaleźć pod adresem https://trackjs.com/privacy/ .

.


f) AddtoAny

W celu wygodnego udostępniania zawartości naszej strony naszym użytkownikom za pośrednictwem sieci społecznościowych używamy AddToAny. Jest to program do tworzenia zakładek i przycisków udostępniania. Żadne dane osobowe nie są wysyłane do sieci społecznościowych, dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy dana osoba odwiedza te sieci społecznościowe i loguje się (podlegając odpowiednim oświadczeniom o ochronie prywatności). Z tego powodu dane osobowe nie są przekazywane podczas korzystania z AddtoAny. Jedynie informacje dziennika są zbierane z serwera technicznego i przechowywane przez 30 dni. Istnieje możliwość zrezygnowania z przesyłania danych o zachowaniu internautów.

Dalsze informacje na temat polityki prywatności AddtoAny można znaleźć na stronie https://www.addtoany.com/privacy .


g) DoubleClick

W celu optymalizacji naszej strony głównej korzystamy z DoubleClick, usługi Google (1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). DoubleClick oferuje rozwiązania marketingowe online, które umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Wykorzystywane są pliki cookie obserwujące zachowanie użytkownika w odniesieniu do przełączania się z jednej witryny na drugą oraz wyświetlanych i klikanych reklam. Wymaga to przechowywania danych technicznych, takich jak adres IP, domena, przeglądarka, czas lokalny, system operacyjny i przeglądane strony. Zebrane dane są przesyłane na serwer w USA i przechowywane. Google wykorzystuje zebrane dane do statystycznej oceny zachowań użytkowników w związku z reklamami umieszczanymi przez DoubleClick. W odniesieniu do plików cookie istnieje możliwość skorzystania z procedury rezygnacji, aby uniknąć wyświetlania spersonalizowanych reklam. Więcej informacji na temat polityki prywatności DoubleClick można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

h) Hotjar

W celu ulepszenia naszej strony internetowej korzystamy z Hotjar, usługi Hotjar Ltd. (Level 2, St Julians Business). (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa; dalej "hotjar"). Hotjar analizuje trendy użytkowników, pomaga w określaniu problemów technicznych i umożliwia oferowanie lepszych usług. Hotjar pomaga nam uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika i ułatwić jej obsługę. W związku z tym korzystamy z plików cookie i kodów śledzących. Z tego powodu przechowywane są dane techniczne, takie jak adres IP urządzenia użytkownika (gromadzone i przechowywane w zanonimizowanym formacie), adres e-mail, w tym imię i nazwisko, w zakresie, w jakim użytkownik udostępnia je nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj), preferowany język w celu wyświetlenia naszej strony internetowej.

Ponadto Hotjar pomaga nam w ustalaniu problemów technicznych i ułatwianiu obsługi naszej strony internetowej.

Ponadto Hotjar generuje następujące dane dziennika na naszym serwerze: domena odsyłająca, odwiedzane strony, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), preferowany język w celu wyświetlenia naszej strony internetowej, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej. W celu świadczenia tych usług Hotjar korzysta również z usług firm trzecich (np. Google Analytics, Optimizely). Informacje przesyłane w formie plików cookie lub żądań IP przez przeglądarkę użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej są przechowywane. Dane gromadzone przez Hotjar są przesyłane na serwer w Europie i tam przechowywane. W odniesieniu do plików cookie istnieje możliwość skorzystania z procedury rezygnacji ( https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out ). Więcej informacji na temat polityki prywatności można znaleźć pod adresem https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

10. Wtyczki mediów społecznościowych

Na podstawie art. 6 seq. 1 S. 1 lit. f. DSGVO (RODO), wstawiamy wtyczki społecznościowe sieci społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Xing i LinkedIn na naszej stronie internetowej w celu upublicznienia naszego stowarzyszenia. Związany z tym cel reklamowy należy postrzegać jako uzasadniony interes w rozumieniu DSGVO (RODO). Odpowiedzialność za biznes zgodny z prywatnością musi być zagwarantowana przez konkretnego dostawcę usług. Wstawianie tych wtyczek odbywa się za pomocą tak zwanej metody dwóch kliknięć, aby zapewnić odwiedzającym naszą stronę najlepszą możliwą ochronę.

a) Facebook

Wtyczki mediów społecznościowych Facebooka są używane na naszej stronie internetowej w celu bardziej osobistego korzystania z przycisku "LIKE" lub "SHARE" oferowanego przez Facebook. Kiedy odwiedzasz stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana do przeglądarki przez Facebook i łączona ze stroną internetową.

Połączenie z wtyczką sprawia, że Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika odwiedziła daną stronę naszej witryny. Dzieje się tak również w przypadku, gdy użytkownik nie posiada konta na Facebooku lub nie jest na nim zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są bezpośrednio przesyłane na serwer Facebooka w USA i przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do jego konta na Facebooku. Podczas interakcji z wtyczkami, np. za pomocą przycisku "Lubię to" lub "Udostępnij", informacje te są również przesyłane na serwer Facebooka i przechowywane. Ponadto informacje te są publikowane na Facebooku i wyświetlane znajomym użytkownika na Facebooku.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron Facebooka, w zależności od potrzeb. Facebook generuje profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych na koncie użytkownika na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie zgadzasz się, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Facebooku, musisz się wylogować przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prywatności Facebooka ( https://www.facebook.com/about/privacy/) w odniesieniu do celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także praw użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na przypisanie danych do jego konta na Facebooku, musi wylogować się przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

b) Twitter

Nasze strony internetowe zawierają wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twittera (przyciski tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się przegląd przycisków tweet:

( https://about.twitter.com/resources/buttons). Podczas odwiedzania strony naszej witryny zawierającej taką wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę wraz z adresem IP. Po kliknięciu przycisku "tweet" na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca usług nie uzyskujemy wiedzy o treści przesyłanych danych, jak również o ich wykorzystaniu za pośrednictwem Twittera.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter przypisywał wizytę na naszej stronie internetowej, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Twitterze.

Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Twittera ( https://twitter.com/privacy).

c) YouTube

Na naszej stronie internetowej używane są tak zwane wtyczki społecznościowe YouTube, które są obsługiwane przez YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. ("YouTube"). Wtyczki te są oznaczone logo YouTube, np. w postaci "kamery YouTube".

Podczas odwiedzania strony naszej witryny zawierającej taką wtyczkę przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Zawartość wtyczki jest bezpośrednio przesyłana do przeglądarki i umieszczana na stronie. Dzięki temu YouTube otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika odwiedziła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu YouTube lub nie jest zalogowany w YouTube.

Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są bezpośrednio przesyłane z przeglądarki użytkownika na serwer YouTube w USA i przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do jego konta YouTube. Podczas interakcji z wtyczkami, np. poprzez naciśnięcie przycisku "YouTube", informacje te są bezpośrednio przesyłane na serwer YouTube i przechowywane. Ponadto informacje te są publikowane na koncie YouTube użytkownika i wyświetlane jego kontaktom.

Jeśli użytkownik nie zgadza się, aby YouTube bezpośrednio przydzielał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności YouTube ( https://www.youtube.de/t/privacy).

d) LinkedIn

Nasza witryna korzysta z wtyczek mediów społecznościowych firmy LinkedIn Ireland U.C., Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, aby spersonalizować ich użycie. W tym celu używamy przycisku "SHARE". Wtyczki są oznaczone logo LinkedIn, na przykład w postaci litery "in" w kwadracie. Jest to usługa oferowana przez LinkedIn. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i przez nią integrowana ze stroną internetową.

Integrując wtyczki, LinkedIn jest informowany, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią witrynę w naszej witrynie, nawet jeśli użytkownik nie ma konta LinkedIn lub nie jest aktualnie zalogowany do LinkedIn. Informacje te (w tym adres IP, serwer proxy, przeglądarka, dodatki, identyfikacja urządzenia i funkcje dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej, w tym identyfikacja lokalizacji) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera LinkedIn w USA i poza USA i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na LinkedIn, LinkedIn może bezpośrednio przypisać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej do jego konta LinkedIn. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez naciśnięcie przycisku "SHARE", odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer LinkedIn i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w serwisie LinkedIn i wyświetlane kontaktom użytkownika w serwisie LinkedIn.

LinkedIn może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania witryn LinkedIn zgodnie z potrzebami. W tym celu LinkedIn tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu analizy korzystania z naszej witryny w odniesieniu do reklam wyświetlanych użytkownikowi w serwisie LinkedIn, informowania innych użytkowników serwisu LinkedIn o działaniach użytkownika w naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z serwisu LinkedIn.

Użytkownik może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych i badania rynku.

Jeśli użytkownik nie chce, aby LinkedIn łączył dane gromadzone za pośrednictwem naszej witryny z jego kontem LinkedIn, musi wylogować się z LinkedIn przed odwiedzeniem naszej witryny. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także prawa użytkownika i opcje ustawień dotyczące ochrony prywatności w tym kontekście można znaleźć w polityce ochrony danych LinkedIn ( https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).


Pliki cookie są używane w celu zapewnienia lepszej obsługi. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej